รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านโสกก้านเหลือง  ปกติ      
บ้านห้วยหามต่าง  ปกติ      
บ้านตำแย  เรียนร่วม      
บ้านนาวังเวิน       
บ้านสุขเกษม       
บ้านหนองบัวโซม       
บ้านเพ็กเฟื้อย       
บ้านหนองอุ       
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง       
10  หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง       
11  บ้านห้วยหว้าวังทอง       
12  บ้านคอกวัว       
13  บ้านหนองคังคา       
14  บ้านหนองผำโคกสวรรค์  ปกติ      
15  บ้านนาอ่าง       
16  บ้านห้วยไร่       
17  บ้านหนองเม็ก  ปกติ      
18  บ้านทรายงาม       
19  บ้านโคกกลางโนนงาม       
20  นิคมสงเคราะห์ 2       
21  บ้านกองแป่มหนองสวรรค์       
22  บ้านหนองปลาขาว  ปกติ      
23  บ้านดงบาก  ปกติ      
24  บ้านหนองเล้าข้าว  ปกติ      
25  บ้านโต่งโต้น  ปกติ      
26  บ้านนาแพง  ปกติ      
27  บ้านกุดกวางสร้อย  ปกติ      
28  บ้านนาทับควาย  ปกติ      
29  บ้านโนนอุดม  ปกติ      
30  บ้านหนองโน  ปกติ      
31  บ้านโนนขมิ้น  ปกติ   1      
32  บ้านโนนคูณ  ปกติ      
33  นิคมวัฒนา 6  ปกติ   1      
34  บ้านโสกแดง  เรียนร่วม      
35  นิคมสงเคราะห์ 4  เรียนร่วม      
36  โคกม่วงทองวิทยา  ปกติ   1      
37  บ้านฝายหิน  เรียนร่วม      
38  ปรางค์กู่  ปกติ      
39  บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย  เรียนร่วม      
40  โนนข่าประชาสรรค์  ปกติ   1      
41  บ้านหนองบัวเงิน  ปกติ      
42  บ้านกุดจิก  ปกติ      
43  บ้านโนนม่วง  เรียนร่วม   1      
44  บ้านโนนสะอาด  ปกติ      
45  บ้านดอนหัน  เรียนร่วม   1      
46  บ้านโคกใหญ่  ปกติ   1      
47  บ้านโสกช้าง  เรียนร่วม      
48  บ้านตะเคียนทอง  เรียนร่วม      
49  บ้านโคกม่วย  ปกติ   1      
50  บ้านห้วยทราย  เรียนร่วม      
51  บ้านภูพานทอง  ปกติ      
52  บ้านภูพานคำ  ปกติ      
53  บ้านโนนสูงหนองสวรรค์  ปกติ      
54  บ้านหนองตานา  ปกติ   1      
55  บ้านวังหมื่น  ปกติ      
56  บ้านโนนหว้าทอง  ปกติ      
57  บ้านโคกสนั่น  ปกติ   1      
58  บ้านหนองสะแบง  ปกติ   1      
59  บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง  ปกติ      
60  บ้านหนองแวงป่งสัง  ปกติ      
61  บ้านดอนข่า  ปกติ   1      
62  บ้านมอใต้  ปกติ   1      
63  บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด  เรียนร่วม   1      
64  บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี  เรียนร่วม   1      
65  บ้านกุดเต่า  ปกติ      
66  บ้านโปร่งแจ้ง  เรียนร่วม      
67  บ้านหนองกุง  ปกติ   1      
68  พิศาลวิทยา  ปกติ      
69  บ้านโนนเสถียร  ปกติ   1      
70  ชุมชนบ้านนากอก  ปกติ      
71  บ้านห้วยไผ่  ปกติ      
72  บ้านหนองทุ่ม  ปกติ      
73  บ้านหนองผือท่าปากเป่ง  เรียนร่วม   1      
74  บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง  ปกติ      
75  บ้านเสาเล้าโคกแก่นช้าง  ปกติ   1      
76  บ้านกุดคอเมย  เรียนร่วม      
77  บ้านห้วยบง  ปกติ      
78  นิคมโคกม่วงศรีสมพร  ปกติ   1      
79  บ้านห้วยค้อ  ปกติ      
80  บ้านวังมนสาขาชัยมงคล  ปกติ      
81  บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง  ปกติ      
82  บ้านห้วยกวางทอง  เรียนร่วม      
83  บ้านศรีสุขนาล้อม  ปกติ   1      
84  นิคมสงเคราะห์ 3  ปกติ      
85  บ้านสร้างเสี่ยน  ปกติ      
86  บ้านโนนข่า(พอง)  ปกติ   1      
87  บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ      
88  บ้านโสกจาน  ปกติ   1      
89  บ้านหินสิ่ว  ปกติ   1      
90  บ้านวังโปร่ง  ปกติ   1      
91  บ้านกุดดุกสุขเกษม  ปกติ      
92  บ้านข่าน้อย  ปกติ   1      
93  บ้านหนองนกเขียน  เรียนร่วม      
94  บ้านอ่างบูรพา  ปกติ   1      
95  บ้านแกท่าวารี  ปกติ   1      
96  บ้านหนองกุงคำไฮ  ปกติ   1      
97  บ้านห้วยลึก  ปกติ      
98  บ้านหนองลุมพุก  ปกติ   1      
99  บ้านข้องโป้[  ปกติ      
100  บ้านวังคูณ  ปกติ      
101  บ้านโคกกลาง  ปกติ      
102  บ้านโนนสว่าง  ปกติ      
103  บ้านห้วยบ่อทอง  ปกติ   1      
104  บ้านผาสุก  เรียนร่วม   1      
105  บ้านผาเสด็จ  เรียนร่วม      
106  บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์  เรียนร่วม      
107  บ้านบุ่งบก  ปกติ   1      
108  บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา  ปกติ      
109  บ้านโนนตาล  ปกติ   1      
110  บ้านนาชุมแสง  เรียนร่วม      
111  บ้านโนนเมือง  ปกติ   1      
112  บ้านนาทม  เรียนร่วม   1      
113  บ้านโคกล่าม  เรียนร่วม   1      
114  บ้านวังไฮ  ปกติ      
115  บ้านสันป่าพลวง  เรียนร่วม   1      
116  บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ  เรียนร่วม      
117  บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)  ปกติ      
118  บ้านกุดแท่น  ปกติ      
119  บ้านสำราญสุข  ปกติ   1      
120  บ้านโนนปอแดง  ปกติ   1      
121  บ้านท่าศิลา  ปกติ   1      
122  บ้านนาสำราญรุ่งเรือง  ปกติ      
123  บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย  ปกติ   1      
124  บ้านกุดฉิม  เรียนร่วม      
125  บ้านโคกสูงโคกสวรรค์  ปกติ   1      
126  บ้านคึมชาดห้วยบง  เรียนร่วม      
127  บ้านดอนนาดี  ปกติ   1      
128  บ้านลำภู  เรียนร่วม   1      
129  บ้านหินคูณ  เรียนร่วม      
130  บ้านโนนสว่าง  ปกติ   1      
131  บ้านกุดแห่  เรียนร่วม      
132  บ้านโนนสว่าง  ปกติ      
133  บ้านโคกม่วงชุม  ปกติ      
134  บ้านหนองแตง  ปกติ      
รวม   46 88 134 0 0 0