รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านซำขอนแก่น  ปกติ      
บ้านโนนงาม  ปกติ      
บ้านท่าอุทัย  ปกติ      
โนนสง่าราษฎร์บำรุง  ปกติ      
บ้านโนนตาล  ปกติ      
บ้านนาส้มโฮง  ปกติ      
บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง  เรียนร่วม      
บ้านผาเวียง  ปกติ      
บ้านโคกสง่า  เรียนร่วม      
10  บ้านนาโมง  ปกติ      
11  บ้านยางชุม  ปกติ      
12  บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์  ปกติ      
13  บ้านไทยนิยม  ปกติ      
14  บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง  ปกติ      
15  บ้านนาสุรินทร์  เรียนร่วม      
16  บ้านสนามชัย  ปกติ      
17  บ้านนาซำจวง  ปกติ      
18  บ้านนาหนองทุ่ม  เรียนร่วม      
19  บ้านหินตั้งบังพระจันทร์  ปกติ      
20  นาโกทรายทองวิทยาคม  ปกติ      
21  โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง  ปกติ      
22  หนองด้วงวังประทุม  ปกติ      
23  บ้านหนองเอี่ยน  ปกติ      
24  บ้านห้วยหานประชาสรรค์  เรียนร่วม      
25  บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา  ปกติ      
26  บ้านอาบช้าง  ปกติ      
27  บ้านหนองเหลือง  ปกติ      
28  บ้านภูเขาวง  ปกติ      
29  บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา  ปกติ      
30  บ้านหนองแสง  เรียนร่วม      
31  บ้านหนองแวงคำ  ปกติ      
32  บ้านนาสมนึก  ปกติ      
33  บ้านนาสมใจ  เรียนร่วม      
34  โนนอุดมศึกษา  ปกติ      
35  บ้านสัมป่อยค่ายเมืองแสน  ปกติ      
36  บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว  เรียนร่วม      
37  บ้านต้อง  ปกติ      
38  บ้านซำเสี้ยว  ปกติ      
39  บ้านนาสี  ปกติ      
40  บ้านโนนงาม  ปกติ      
41  บ้านห้วยนาหลวง  เรียนร่วม       1
42  ยูงทองวิทยา  ปกติ      
43  บ้านต่างแคน  ปกติ      
รวม   43 43 0 0 1