รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อำนาจเจริญ

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองเม็ก       
บ้านนาคำ       
บ้านหัวภู       
บ้านดอนเมย       
บ้านนาเยีย  ปกติ      
บ้านโคกช้างฮ้าย       
บ้านดงสวาง       
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว  ปกติ      
นาวังกุดตากล้า       
10  บ้านหนองเรือ  ปกติ      
11  บ้านดงบังพัฒนา  ปกติ      
12  บ้านคำสร้างบ่อ       
13  บ้านดอนดู่       
14  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ      
15  นาห้วยยางสองคอน  ปกติ      
16  บ้านดอนแดง       
17  สร้างนกทาดอนหวาย       
18  บ้านบาก  ปกติ      
19  บ้านดงสีโท       
20  ห้วยไร่หาดทรายมูล       
21  บ้านโคกจักจั่น  ปกติ      
22  ดงแสนแก้วดงสำราญ       
23  บ้านนางาม       
24  บ้านโสกกระแต้       
25  บ้านหินขัน  ปกติ      
26  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1       
27  บ้านโค้งอร่าม  ปกติ      
28  บ้านคำย่านาง  ปกติ      
29  บ้านห้วยงูเหลือม  ปกติ      
30  บ้านหนองสะโน       
31  บ้านผึ้ง       
32  บ้านดอนแดงนาโนน       
33  บ้านศรีคุณ       
34  อุ่มยางหนองดั่ง       
35  บ้านโพนเมือง  ปกติ      
36  บ้านถ่อนดอนม่วง  ปกติ      
37  บ้านนายูง       
38  บ้านบก       
39  บ้านขุมเหล็ก       
40  บ้านชะแงะ  ปกติ      
41  บ้านหนองแสง       
42  บ้านคำข่า       
43  บ้านคำน้อย       
44  บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)       
45  บ้านโนนค้อ       
46  บ้านคำเจริญ       
47  บ้านหนองขอน       
48  บ้านจอก       
49  บ้านฟ้าห่วน       
50  โคกศรีหนองคลอง       
51  ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม       
52  บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ       
53  บ้านโนนหนามแท่ง       
54  บ้านสามัคคี  ปกติ      
55  นาแวงหนองหัวลิง  ปกติ      
56  บ้านดอนไร่       
57  บ้านแยหนองแคน       
58  บ้านยางช้า  ปกติ      
59  บ้านหนองไผ่       
60  บ้านดอนหมู       
61  คำมะเบื่อแสงเพชร       
62  บ้านนาคำสามัคคี  ปกติ      
63  บ้านคันสูง       
64  บ้านโนนหนามแท่ง       
65  บ้านก่อนาดี       
66  บ้านโพนขวาว       
67  บ้านชูชาติ       
68  โนนทุ่งดอนชาด       
69  บ้านเกษมสุข       
70  บ้านโคกก่ง       
71  บ้านโนนจาน       
72  บ้านหินกองสามัคคี  ปกติ      
73  หัวดงหนองคลอง       
74  บ้านดอนชาด       
75  บ้านตาด  ปกติ      
76  ไม้กลอนดอนหวาย  ปกติ      
77  บ้านคึมใหญ่  ปกติ      
78  บ้านสายนาดงอุปถัมภ์  ปกติ      
79  บ้านหนองโนสวนโคก  ปกติ      
80  บ้านโนนหวางโนนกุง  ปกติ      
81  บ้านเหล่าหนาด  ปกติ      
82  บ้านทวีผล  ปกติ      
83  บ้านดอนดู่  ปกติ      
84  บ้านโคกสูง  ปกติ      
85  บ้านเหล่าขวาว  ปกติ      
86  โคกชาดกลางท่าโพธิ์  ปกติ      
87  บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)  ปกติ      
88  บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)  ปกติ      
89  บ้านหินสิ่ว  ปกติ      
90  บ้านจิก  ปกติ      
91  บ้านม่วงสวาสดิ์  ปกติ   1      
92  บ้านทับเมย  ปกติ      
93  บ้านนาเวียง  ปกติ      
94  บ้านโนนแคน  ปกติ      
95  ขามนาเพียงโคกยาว  ปกติ      
96  บ้านไร่สมบูรณ์  ปกติ      
97  สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา  ปกติ      
98  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ      
99  บ้านชาด  ปกติ   1      
100  หนองไหลคึมน้อยวิทยา  ปกติ      
101  บ้านโนนค้อทุ่ง  ปกติ   1      
102  บ้านเหล่าเลิง  ปกติ   1      
103  บ้านนาอุดม  ปกติ   1      
104  บ้านนาดอกไม้  ปกติ      
105  บ้านเป้า  ปกติ      
106  บ้านเวียงหลวง  ปกติ        
107  หนองแห่โนนสมบูรณ์  ปกติ      
108  บ้านนาสะแบง  ปกติ      
109  บ้านหนองแก้ว  ปกติ      
110  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3  ปกติ      
111  บ้านท่ายางชุม  ปกติ      
112  คุรุประชาสรรค์  ปกติ      
113  บ้านโคกกลางเหนือ  ปกติ      
114  โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง  ปกติ      
115  บ้านโนนเมือง  ปกติ      
116  บ้านดู่พัฒนา  ปกติ      
117  บ้านนาเรือง  ปกติ      
118  บ้านโคกเลาะ  ปกติ      
119  บ้านหนองเทา  ปกติ      
120  บ้านนาเมือง  ปกติ      
121  บ้านคำกลาง  ปกติ      
122  บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี  ปกติ   1      
123  บ้านโป่งหิน  ปกติ      
124  บ้านน้ำซับ  ปกติ      
125  บ้านแก้งกฐิน  ปกติ      
126  บ้านศรีราชา  ปกติ   1      
127  ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น)  ปกติ   1      
128  บ้านนาสะอาด  ปกติ   1      
129  บ้านเสียว  ปกติ      
130  บ้านโนนงาม  ปกติ   1      
131  บ้านบ่อชะเนง  ปกติ   1      
132  บ้านโสกท่าวังหิน  ปกติ      
133  บ้านโนนผักหวาน  ปกติ   1      
134  บ้านกุดสิม  ปกติ      
135  บ้านสามัคคีพัฒนา  ปกติ      
136  โนนสูงโคกกลาง  ปกติ   1      
137  บ้านห่องเตย  ปกติ      
138  บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา  ปกติ      
139  บ้านหนองปลิง  ปกติ      
140  บ้านหนองแสง  ปกติ      
141  หนองนาเทิงโนนผึ้ง  ปกติ      
142  บ้านโคกก่องนคร  ปกติ      
143  บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)  ปกติ      
144  นิคมชานุมานสงเคราะห์ 2  ปกติ      
145  บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)  ปกติ      
146  บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ   1      
147  บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด  ปกติ      
148  บ้านเชือก  ปกติ      
149  บ้านนาสีนวน  ปกติ      
150  หนองยอดู่ในวิทยา  ปกติ      
151  บ้านโนนสูง  ปกติ      
152  บ้านโนนสำราญ  ปกติ      
153  บ้านหินกอง(บ้านนามน)  ปกติ        
154  บ้านถ่อนใหญ่  ปกติ      
155  บ้านทุ่งสว่าง  โอนไปสังกัดอื่น   1      
156  โพธิ์ศิลานาหว้า  ปกติ   1      
157  บ้านแสนสุข  ปกติ      
158  บ้านนาโพธิ์  ปกติ   1      
159  บ้านวังแคน  ปกติ   1      
160  บ้านโคกค่าย  ปกติ      
161  บ้านหนองยาง  ปกติ      
162  บ้านเหล่าฝ้าย  ปกติ      
163  บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า  ปกติ   1      
164  บ้านเจริญสามัคคี  ปกติ      
รวม   19 145 162 0 0 0