รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านนาเยีย       
บ้านหนองนาเจริญ       
บ้านศรีบุญเรือง  ปกติ      
บ้านสังซาวังน้ำขาว       
นิคมสร้างตนเอง       
บ้านแพงศรี  ปกติ      
บ้านโนนชัยศรี  ปกติ      
บ้านเก่าน้อย       
บ้านหนองตะไก้       
10  บ้านนาสมบูรณ์       
11  บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ       
12  บ้านห้วยไร่  ปกติ      
13  บ้านศรีเชียงใหม่บ้านศรีเชียงใหม่       
14  บ้านโนนสวาง       
15  บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง       
16  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5  ปกติ      
17  บ้านหม้อ       
18  บ้านโสกน้ำขาว       
19  บ้านหนองโอนหนองฮาง       
20  บ้านนาทาม       
21  บ้านโคกสว่าง       
22  บ้านเซประชาอุทิศ  ปกติ      
23  บ้านคอนเลียบ  ปกติ      
24  บ้านเสาเล้า  ปกติ      
25  บ้านศรีสว่าง  เรียนร่วม      
26  บ้านหนองคอนแสน  ปกติ      
27  บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา  ปกติ      
28  บ้านอีหลุ่ง  ปกติ      
29  บ้านแมด  ปกติ      
30  บ้านดอนหวาย  ปกติ      
31  บ้านหว้าน  ปกติ      
32  บ้านโนนเดื่อ  ปกติ      
33  บ้านดอนหาด  ปกติ      
34  บ้านยามกาใหญ่  ปกติ      
35  บ้านไชยฟอง  ปกติ      
36  บ้านเหล่าดอนแตง  ปกติ      
37  บ้านหนองบ่อ  ปกติ      
38  บ้านป่อง  ปกติ      
39  บ้านนาแอง  ปกติ      
40  บ้านดงปอ  ปกติ   1      
41  บ้านนาพัง  ปกติ      
42  บ้านนาสะอาด  ปกติ      
43  บ้านหนองแวงเดิด  ปกติ      
44  บ้านงอย  ปกติ      
45  บ้านโนนสวรรค์  ปกติ   1      
46  บ้านเลี่ยมพิลึก  ปกติ      
47  บ้านน้ำเที่ยง  ปกติ   1      
48  บ้านนาดี  ปกติ      
49  บ้านเม่น  ปกติ      
50  บ้านด่าน  ปกติ      
51  บ้านโนนสำราญ  ปกติ      
52  บ้านโนนยาง  ปกติ      
53  บ้านพรสวรรค์  ปกติ   1      
54  บ้านนาทราย  ปกติ      
55  บ้านดอนแก้ว  ปกติ      
56  บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)  ปกติ      
57  บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์  ปกติ   1      
58  บ้านยางซอง  ปกติ      
59  บ้านขมิ้นบ่อโคลน  ปกติ   1      
60  บ้านโคกก่องหนองแวงยาว  ปกติ   1      
61  บ้านศรีบุญเรือง  ปกติ      
62  บ้านโคกสว่าง  ปกติ      
63  บ้านเลา  ปกติ      
64  บ้านโนนรังหนองผือวิทยา  ปกติ      
65  กุดลิงง้อหนองแก  ปกติ      
66  บ้านจอมศรี  ปกติ      
67  บ้านดงขันทอง  ปกติ   1      
68  บ้านหนองน้ำเค็ม  ปกติ      
69  บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)  ปกติ   1      
70  *บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ  เรียนร่วม   1      
71  บ้านนาพูนทรัพย์  ปกติ      
72  บ้านหนองเม็กห้วยทราย  ปกติ   1      
73  บ้านดงศรีสําราญ  ปกติ      
74  บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ  ปกติ      
75  บ้านห้วยวังโตน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
76  บ้านดอนบาก  ปกติ   1      
77  นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1  เรียนร่วม      
78  บ้านสุขสมบูรณ์  ปกติ   1      
79  บ้านหนองหัวหมู  ปกติ      
80  บ้านหลุบหวายป่าขาม  ปกติ   1      
81  บ้านนาหยาด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
82  บ้านหนองผง  ปกติ      
83  บ้านป่าก้าวดอนแดง  ปกติ   1      
84  บ้านดงผักเทียม  ปกติ      
85  บ้านหนองบั่ว  ปกติ      
86  เจ ซี บ้านอินทร์แปลง  ปกติ      
87  บ้านนาคลอง  ปกติ   1      
88  บ้านดงบัง  ปกติ      
89  ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์  ปกติ      
90  บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)  ปกติ      
91  บ้านเดื่อ  ปกติ   1      
92  บ้านจำปา  ปกติ      
93  บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน  ปกติ      
94  บ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา  ปกติ      
95  สิริปุณโณ  เรียนร่วม      
96  บ้านจำปาวิทยา  เรียนร่วม   1      
97  บ้านแม่นนท์  ปกติ      
98  บ้านข้าวสาร  ปกติ      
99  บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)  ปกติ      
100  บ้านใหม่  ปกติ      
101  บ้านขาว  ปกติ      
102  บ้านโคกหนองแซง  ปกติ      
103  บ้านหนองบัวเงิน  ปกติ      
104  ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2  ปกติ      
105  บ้านยางบึง  ปกติ      
106  บ้านถ่อน  ปกติ      
107  บ้านท่าหนาด  ปกติ      
108  บ้านหนองตูม  ปกติ   1      
109  บ้านหนองบัวบาน  ปกติ      
110  บ้านหนองแก  ปกติ   1      
111  บ้านหนองอ้อน้อย  ปกติ      
112  บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)  ปกติ      
113  บ้านหนองไผ่หนองหิน  ปกติ   1      
รวม   21 92 113 0 0 0