รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)  ปกติ      
บ้านโนนเชียงค้ำ  ปกติ      
บ้านโคกสีวังแสง  ปกติ      
บ้านหนองกุง       
บ้านหนองหว้า  เรียนร่วม      
บ้านโคกน้อย  ปกติ      
บ้านดอนสวรรค์  ปกติ      
บ้านป่าไร่  ปกติ      
บ้านดอนแก้ว  ปกติ      
10  บ้านโนนสิมมา  ปกติ      
11  บ้านสามขา  ปกติ      
12  บ้านปอ  ปกติ      
13  บ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)  ปกติ      
14  บ้านผือ  ปกติ      
15  บ้านทับไฮ  ปกติ      
16  บ้านท่าม่วงเวียงคํา  ปกติ   1      
17  บ้านเมืองพรึก  ปกติ      
18  บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง  ปกติ      
19  บ้านห้วยกองสี  ปกติ      
20  บ้านโนนจำปา  ปกติ      
21  บ้านโคกศรี  ปกติ      
22  *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง  ปกติ      
23  บ้านหินเหลิ่ง  ปกติ      
24  บ้านห้วยบงดงมะไฟ  ปกติ      
25  บ้านโสกรังโนนสว่าง  ปกติ      
26  บ้านเกิ้งน้อย  ปกติ      
27  บ้านโนนสูง  ปกติ      
28  บ้านเชียงกรม  ปกติ   1      
29  บ้านดูนเลา  ปกติ   1      
30  บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย  ปกติ      
31  บ้านสมดี  ปกติ   1      
32  บ้านสามเหลี่ยม  ปกติ      
33  บ้านโคกเล้า  ปกติ      
34  บ้านเซียบ  ปกติ      
35  บ้านโนนมะข่า  ปกติ      
36  บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  ปกติ    
37  บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ  ปกติ      
38  บ้านโคกกลาง  ปกติ   1      
39  บ้านหนองแวง  ปกติ      
40  บ้านโนนอำนวย  ปกติ      
41  บ้านพันดอน  ปกติ      
42  บ้านโนนเห็นวังชัย  ปกติ      
43  บ้านคำไผ่  ปกติ      
44  บ้านหัวฝาย  ปกติ      
45  คำบอนประชาสรรค์  ปกติ      
46  บ้านนกขะบา  ปกติ      
47  บ้านสวนมอนคำ  ปกติ   1      
48  บ้านคำม่วง  ปกติ      
49  บ้านคำเต้าแก้วหินลาด  ปกติ      
50  บ้านหนองแดง  ปกติ      
51  บ้านหนองบัว  ปกติ      
52  บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก  ปกติ      
53  บ้านคำบอน  ปกติ   1      
54  บ้านหาดสถาพร  ปกติ   1      
55  บ้านโนนสำราญ  ปกติ   1      
56  บ้านตาดโตนไร่เดชา  เรียนร่วม      
57  บ้านหนองแสงแสงแก้ว  ปกติ   1      
58  บ้านหัวขัวเหมือดแอ่  ปกติ   1      
59  บ้านหนองศรีเจริญ0หนองผึ้ง  ปกติ   1      
60  บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย  ปกติ      
61  บ้านค้อน้อย  ปกติ      
62  บ้านม่วงเฒ่า  ปกติ      
63  บ้านหนองแวงเหนือ  ปกติ      
64  บ้านาเพ็ญ  ปกติ      
65  บ้านท่าแร่  ปกติ      
66  บ้านโนนเขวา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
67  บ้านหนองโก  ปกติ   1      
68  บ้านคำเจริญ  ปกติ      
69  บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก  ปกติ      
70  บ้านโนนแสวง  ปกติ      
71  บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง  ปกติ      
72  บ้านโคกผักหวานโนนรังษี  ปกติ      
73  บ้านป่าหวาย  ปกติ      
74  บ้านโนนสวาง  ปกติ      
75  บ้านโคกสะอาด  ปกติ      
76  บ้านคำจวง  ปกติ   1      
77  บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร  ปกติ      
78  บ้านคำดอกไม้  เรียนร่วม      
79  บ้านดงเรือง  ปกติ   1      
80  บ้านท่าสัง  ปกติ      
81  บ้านป่าไม้โนนสวรรค์  ปกติ   1      
82  บ้านทองอินทร์สวนมอญ  ปกติ   1      
83  บ้านโนนจำปา  ปกติ   1      
84  บ้านโนนทรายฟอง  ปกติ      
85  บ้านวังทอง  ปกติ      
86  บ้านหนองนกเขียน  ปกติ      
87  บ้านเดียม  ปกติ   1      
88  บ้านห้วยวังปลา  ปกติ      
89  บ้านนาม่วง  ปกติ      
90  บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน  ปกติ   1      
91  บ้านดอนเงิน  ปกติ   1      
92  บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม  ปกติ   1      
93  บ้านบะยาว  ปกติ   1      
94  บ้านหนองหว้า  ปกติ      
95  บ้านท่าลาด  ปกติ   1      
96  หนองไผ่พรเจริญ  ปกติ   1      
97  บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)  ปกติ      
98  บ้านผาทอง  ปกติ      
99  ดานใหญ่พิทยาคาร  ปกติ      
100  บ้านวาปี  ปกติ   1      
101  บ้านดงแคน  เรียนร่วม   1      
102  บ้านหนองกวาง  เรียนร่วม   1      
103  บ้านท่าสี  โอนไปสังกัดอื่น   1        
104  บ้านหนองจาน  เรียนร่วม   1      
105  บ้านโคกล่าม  เรียนร่วม   1      
106  บ้านโนนสงเปลือย  เรียนร่วม   1      
107  บ้านโคกหนองแวง  ปกติ   1      
108  บ้านโคกสง่า  ปกติ   1      
109  บ้านหนองท่มคำเจริญ  ปกติ   1      
110  บ้านนาแบก  ปกติ   1      
111  บ้านกงพาน  ปกติ   1      
รวม   38 73 109 1 0 0