รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านนางิ้ว  ปกติ      
บ้านบ่อปัทม์       
บ้านดงวังพัง       
บ้านหนองนกทา  ปกติ      
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน       
บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ      
บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)  ปกติ      
บ้านหนองงิ้ว  ปกติ      
บ้านคำบอน       
10  บ้านจันทน์       
11  บ้านดงไพรวัลย์       
12  บ้านซำป่าหัน       
13  บ้านดอนสวรรค์       
14  บ้านหนองตาใกล้       
15  บ้านดงพัฒนา  ปกติ      
16  บ้านนาปู0นากลาง  ปกติ      
17  บ้านท่าช่วง  ปกติ      
18  บ้านคำยาง  ปกติ      
19  บ้านโคกคำไหล  ปกติ      
20  บ้านไทย  ปกติ   1      
21  บ้านหว้านใหญ่ประชาคม  ปกติ   1      
22  บ้านกล้วย  ปกติ      
23  บ้านดูนประชารัฐ  ปกติ      
24  บ้านหนองแวงตาด  ปกติ      
25  บ้านบ่อคํา  ปกติ   1      
26  บ้านโนนสะอาด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
27  บ้านเหล่าอุดม  ปกติ   1      
28  บ้านหนองอิอู  ปกติ      
29  บ้านหัวหนองยาง  ปกติ      
30  บ้านค้อน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว      
31  บ้านชัย  ปกติ   1      
32  บ้านหนองช้างคาว  ปกติ      
33  บ้านดงโพนยอ  ปกติ   1      
34  บ้านโนนทองอินทร์  ปกติ      
35  บ้านนามั่ง  ปกติ   1      
36  บ้านโนนศรีทอง  ปกติ      
37  บ้านหนองสะหนาย  ปกติ   1      
38  บ้านม่วง  ปกติ      
39  บ้านเรืองชัย  ปกติ   1      
40  บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์  ปกติ      
41  บ้านหนองหญ้ารังกา  ปกติ   1      
42  บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย  ปกติ      
43  บ้านถ่อนนาลับ  เรียนร่วม      
44  บ้านนาเยีย  ปกติ      
45  บ้านดงวัฒนา  ปกติ   1      
46  บ้านสะคาม  ปกติ      
47  บ้านนาโฮง  ปกติ      
48  บ้านโพนสูง  ปกติ      
49  บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ  ปกติ      
50  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ      
51  บ้านหัวดงยาง  ปกติ      
52  บ้านขาวัว  ปกติ      
53  บ้านนาฮัง  เรียนร่วม   1      
54  บ้านหนองกอบง  เรียนร่วม      
55  บ้านทุ่ง  ปกติ      
56  บ้านโคกถาวร  ปกติ      
57  บ้านโนนถั่วดิน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
58  บ้านนาดี  ปกติ   1      
59  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ   1      
60  บ้านเชียงงาม  ปกติ   1      
61  บ้านคำสง่าประชาสรรค์  ปกติ      
62  บ้านคำอ้อ  ปกติ      
63  กำแมดคำเจริญ  ปกติ   1      
64  บ้านท่าบ่อยาง  ปกติ   1      
65  บ้านหนองไผ ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)  ปกติ      
66  บ้านเมืองนาซำ  ปกติ      
67  บ้านดงค้าพัฒนา  ปกติ      
68  บ้านโนนนาสร้าง  ปกติ      
69  บ้านหนองกล้า  ปกติ   1      
70  บ้านหัวหนอง  ปกติ   1      
71  บ้านคำแคนแก่นคูณ  ปกติ      
72  บ้านดงดารา  ปกติ      
73  บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี  ปกติ   1      
74  บ้านซำป่ารัง  ปกติ   1      
75  นานกหงส์เสรีมีชัย  ปกติ      
76  บ้านไพจาน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
77  บ้านโยธา  เรียนร่วม   1      
78  บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ  ปกติ      
79  บ้านวังแข้  ปกติ      
80  บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)  ปกติ      
81  บ้านโพธิ์  ปกติ   1      
82  บ้านดงยาง  ปกติ   1      
83  บ้านดอนนางคำ  ปกติ      
84  กมลศิลป์สามัคคี  ปกติ   1      
85  บ้านหนองผือ  ปกติ      
86  บ้านดอนม่วง  ปกติ      
87  บ้านคำม่วง  ปกติ   1      
88  บ้านนาอุดม  ปกติ      
89  บ้านโพธิ์ท่าเมือง  ปกติ      
90  บ้านหงษาวดี  ปกติ      
91  บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์  ปกติ      
92  บ้านเมืองไพร  ปกติ      
93  บ้านสมวิไล  ปกติ      
94  บ้านยา  ปกติ   1      
95  บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว  ปกติ      
96  บ้านคำบอนโนนสมโภชน์  ปกติ      
97  บ้านโนนชัยศิลป์  ปกติ      
98  บ้านดงเย็น  เรียนร่วม      
99  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ      
100  บ้านตาดโนนทองหลาง  ปกติ      
101  บ้านนาสีนวล  ปกติ      
102  ธาตุน้อยก่อสำราญ  ปกติ      
103  บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)  ปกติ   1      
104  บ้านดงยางพรพิบูลย์  ปกติ      
รวม   28 76 104 0 0 0