รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านดงบัง  ปกติ      
บ้านโคกวิชัย       
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล       
บ้านหนองสร้างไพร       
ปะโคสามัคคีวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
บ้านโนนสะอาด       
บ้านแดง  เรียนร่วม      
บ้านนาอ่าง       
บ้านลาน       
10  บ้านม่วง  ปกติ      
11  บ้านภูดิน       
12  บ้านเชียงเพ็ง       
13  โนนสูงวิทยา       
14  ชุมชนสงเคราะห์  ปกติ      
15  บ้านนาล้อม  ปกติ      
16  บ้านโสกแกคำเจริญ  ปกติ      
17  บ้านนางาม  ปกติ      
18  บ้านสระคลองพัฒนา  ปกติ      
19  บ้านนาคำ  ปกติ      
20  บ้านโนนดู่  ปกติ      
21  บ้านโนนฐานะ  ปกติ      
22  บ้านโพธิ์โนนแดง  ปกติ      
23  บ้านนาคูณ    1      
24  บ้านน้ำทรง  ปกติ   1      
25  บ้านโคกสว่าง  ปกติ      
26  บ้านโคกสะอาด  ปกติ      
27  บ้านหายโศก  ปกติ      
28  บ้านโคกสีแก้ว  ปกติ      
29  บ้านโพธิ์  ปกติ   1      
30  บ้านลำภู  ปกติ   1        
31  บ้านหนองบอนเวียงชัย  ปกติ   1      
32  บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม  ปกติ      
33  บ้านหันเทาผักกาดย่า  ปกติ      
34  บ้านกุดเม็ก  ปกติ      
35  บ้านผากลางนา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
36  อุดรวัฒนานุสรณ์  ปกติ      
37  บ้านวังสวย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
38  บ้านจำปาโมง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
39  บ้านดงหมูชัยเจริญ  ปกติ      
40  บ้านขัวล้อ  ปกติ      
41  บ้านโนนม่วง  เรียนร่วม      
42  นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1  เรียนร่วม   1      
43  บ้านนารายณ์  ปกติ   1      
44  บ้านดงน้อย  ปกติ   1      
45  ราษฎร์จุฬาสามัคคี  ปกติ      
46  บ้านดงหวาย  ปกติ      
47  ชายแดนประชาสรรค์  ปกติ      
48  บ้านนาคำ  ปกติ   1      
49  เตชะไพบูลย์ (2)  ปกติ      
50  บ้านเทพประทาน  ปกติ   1      
51  บ้านจำปาทอง  ปกติ   1      
52  บ้านกุดจับ  ปกติ      
53  บ้านวังแข้  ปกติ      
54  บ้านแหลมทองพัฒนา  ปกติ      
55  บ้านนางิ้ว  ปกติ      
56  บ้านโนนแดง  ปกติ      
57  บ้านทุ่งทอง  ปกติ   1      
58  บ้านโนนทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
59  บ้านวังบง  ปกติ      
60  บ้านเขือน้ำ  ปกติ   1      
61  บ้านถิ่น  ปกติ      
62  บ้านเจริญสุข  ปกติ      
63  บ้านลาดหอคำ  ปกติ      
64  บ้านตาดน้ำพุ  ปกติ      
65  จอมศรีโคกก่องวิทยา  ปกติ   1      
66  บ้านดงเย็นพัฒนา  เรียนร่วม      
67  บ้านโนนสมบูรณ์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
68  บ้านเหล่าตำแย  ปกติ   1      
69  บ้านหนองนกเขียน  ปกติ   1      
70  บ้านนาตูม  ปกติ      
71  บ้านนาจานโนนนาโพธิ์  ปกติ   1      
72  กลางน้อยเหล่ามะแงว  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
73  บ้านหินตั้ง  ปกติ   1      
74  บ้านนาไฮ  ปกติ   1      
75  บ้านนาหลวง  ปกติ      
76  บ้านหนองกบ  ปกติ   1      
77  บ้านนาแคทุ่งขวาง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
78  บ้านโนนอุดม  เรียนร่วม      
79  บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
80  บ้านติ้ว  ปกติ      
81  บ้านสมประสงค์  ปกติ   1      
82  โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา  ปกติ      
83  บ้านโนนสะอาด  ปกติ      
84  บ้านโพน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
รวม   28 56 83 0 0 0