รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5  ปกติ      
จริมอนุสรณ์ 2  ปกติ      
ท่าแฝกอนุสรณ์ 4  ปกติ      
เจริญราษฎร์อุปถัมภ์  เรียนร่วม      
ชุมชนวัดมหาธาตุ  ปกติ      
วัดปากไพร  ปกติ      
วัดวังกอง  ปกติ      
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4  ปกติ      
บ้านวังหัวดอย  ปกติ      
10  ท่าแฝกอนุสรณ์ 2  ปกติ      
11  บ้านนาต้นโพธิ์  ปกติ      
12  บ้านต้นม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
13  บ้านหนองแห้ว  ปกติ      
14  บ้านห้วยก้านเหลือง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
15  นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
16  บ้านน้ำแพ  ปกติ   1      
17  บ้านห้วยหูด  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
18  ชุมชนไกรลาสฯสาขาวัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
19  สมพงษ์วิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
20  นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2  ปกติ      
21  บ้านนาผักฮาด  ปกติ   1      
22  บ้านห้วยเดื่อ  ปกติ   1      
23  บ้านใหม่  เรียนร่วม      
24  บ้านปางเกลือ  ปกติ      
25  บ้านห้วยแมง  ปกติ      
26  บ้านห้วยครั่ง  ปกติ   1      
27  บ้านเด่นชาติ  ปกติ      
28  บ้านสุมข้าม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
29  บ้านม่วงชุม  ปกติ      
30  บ้านม่วง  ปกติ      
31  น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)  ปกติ      
32  บ้านเดิ่น  ปกติ   1      
33  บ้านน้ำไคร้  ปกติ   1      
34  บ้านนาหน่ำ  ปกติ   1      
35  วัดโพธิ์ชัย  ปกติ   1      
36  ผาเต่าพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
37  บ้านปากห้วยฉลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
38  บ้านท่าโพธิ์  เรียนร่วม   1      
39  บ้านห้วยสีเสียด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
40  บ้านทรายขาว  ปกติ      
41  บ้านห้วยไคร้  ปกติ      
42  บ้านซําบ้อ  ปกติ   1      
43  บ้านย่านดู่  ปกติ   1      
44  คุรุประชาสรรค์ศึกษา  ปกติ      
45  วัดนาขุม  ปกติ      
46  ไผ่งามวิทยา  ปกติ      
47  ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1  ปกติ      
48  บ้านน้ำลัดสามัคคี  ปกติ      
49  สว่างวิทย์  เรียนร่วม      
50  บ้านปางคอม  ปกติ      
51  บ้านโป่งปุ้น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
52  บ้านโป่งพาน  เรียนร่วม      
53  บ้านไร่ตีนตก  ปกติ      
54  บ้านท่าเรือ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
55  บ้านงอมมด  ปกติ      
56  บ้านกิ่วเคียน  ปกติ      
57  บ้านม่วงสาขาบ้านชำบุ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
58  บ้านน้ำลี  ปกติ      
59  บ้านนาไร่เดียว  ปกติ      
60  จริมอนุสรณ์1  ปกติ   1      
61  บ้านห้วยต้าวิทยา  ปกติ   1    
62  บ้านห้วยยศ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
63  วัดวังสัมพันธ์  ปกติ      
64  บ้านนาแซง  ปกติ      
65  บ้านชําบอน  เรียนร่วม      
66  วัดหนองหิน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
67  ท่าแฝกอนุสรณ์ 1  ปกติ      
68  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ      
69  บ้านทรายงามวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
70  อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)  ปกติ      
71  ประชานิคมวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
72  บ้านห้วยเนียม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
73  บ้านห้วยคอมสาขาบ้านเพีย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
74  บ้านน้ำต๊ะ  ปกติ      
รวม   25 49 71 1 1 0