รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดดงพิกุล  ปกติ      
วัดดอนกลอย  ปกติ      
วัดห้วยรอบ  เรียนร่วม      
วัดทุ่งนาไทย  ปกติ      
บ้านหนองโพธิ์  ปกติ   1      
วัดตลุกดู่  ปกติ      
วัดหนองนกยูง  เรียนร่วม      
วัดท่ามะขามป้อม  ปกติ      
บ้านหนองไผ่  ปกติ      
10  วัดทุ่งพึ่ง  ปกติ      
11  วัดทุ่งปาจาน  ปกติ      
12  บ้านเกาะเทโพ  ปกติ   1      
13  วัดตานาด  ปกติ      
14  บ้านหนองเมน  ปกติ      
15  บ้านท่าดาน  ปกติ      
16  วัดหนองเขื่อน  เรียนร่วม   1        
17  วัดหาดทนง  ปกติ      
18  บ้านเขาน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
19  วัดหนองไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
20  บ้านหนองแขวนกูบ  ปกติ   1      
21  บ้านหนองจิกยาว  เรียนร่วม   1        
22  วัดวังสาริกา  ปกติ   1      
23  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ      
24  วัดจักษา  ปกติ   1      
25  วัดดงแขวน  ปกติ      
26  ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์)  ปกติ   1      
27  บ้านหนองเข้  ปกติ      
28  วัดเขาปฐวี  ปกติ      
29  บ้านท่าซุง  ปกติ      
30  บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง  ปกติ      
31  วัดเขาดาวเรือง  ปกติ   1      
32  บ้านปากดง  ปกติ   1      
33  วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)  ปกติ      
34  บ้านเนินก้าว  ปกติ      
35  ชุมชนวัดดงขวาง  ปกติ      
36  วัดหนองแก  ปกติ   1      
37  วัดสะพานหิน  ปกติ   1      
38  บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)  ปกติ      
39  บ้านหัวดง  ปกติ      
40  วัดหนองสลิด  เรียนร่วม      
41  วัดสังกัสรัตนคีรี  ปกติ      
42  บ้านหนองแห้ว  ปกติ      
43  บ้านหนองแว่น  ปกติ      
44  วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)  ปกติ      
45  บ้านหนองยายดา  เรียนร่วม   1        
46  วัดอุโปสถาราม  ปกติ   1      
47  วัดหนองสระ  ปกติ      
48  วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)  ปกติ   1      
49  วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง  ปกติ   1      
50  บ้านภูมิธรรม  ปกติ      
51  บ้านหนองชุมเห็ด  ปกติ      
52  วัดโนนเหล็ก  ปกติ   1      
53  วัดหนองระแหงเหนือ  ปกติ   1      
54  วัดวังบุญ  ปกติ      
55  บ้านหนองกี่  ปกติ      
56  บ้านคอดยาง  ปกติ   1      
57  วัดเนื้อร้อน  ปกติ      
58  วัดหนองเรือโกลน  เรียนร่วม   1        
59  วัดหนองตางู  ปกติ      
60  บ้านดงยางใต้  ปกติ      
61  วัดท่าโพ  ปกติ      
62  วัดหนองแฟบ  ปกติ      
63  บ้านเนินตูม  เรียนร่วม        
64  บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี  ปกติ   1      
65  บ้านเขาผาลาด  ปกติ      
66  บ้านเขาทองหลาง  ปกติ      
รวม   23 43 59 0 0 0