รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านเนินสาธารณ์  ปกติ      
วัดห้วยพระจันทร์  ปกติ      
บ้านงิ้วงาม  ปกติ      
วัดสะนำ       
บ้านหนองไม้แก่น  ปกติ      
บ้านหินงามสามัคคี  ปกติ      
บ้านลานคา  ปกติ      
บ้านทุ่งนาสวน       
บ้านทัพยายปอน  ปกติ      
10  บ้านหนองม่วง  ปกติ      
11  บ้านเพชรน้ำผึ้ง       
12  วัดเขาผาแรต  ปกติ      
13  บ้านนาไร่เดียว  ปกติ      
14  บ้านซับสุราษฎร์  ปกติ      
15  บ้านพุต่อ  ปกติ      
16  บ้านห้วยโศก  ปกติ      
17  บ้านห้วยบง  ปกติ      
18  บ้านพุบอน  ปกติ      
19  วัดห้วยขานาง  เรียนร่วม      
20  วัดทัพหลวง  ปกติ      
21  บ้านใหม่คลองเคียน  ปกติ      
22  วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี  เรียนร่วม   1        
23  บ้านเขาน้ำโจน  ปกติ      
24  ชุมชนบ้านหนองงาแซง  ปกติ      
25  วัดหนองมะกอก  ปกติ   1      
26  บ้านหน้าฝายบึงตาโพ  ปกติ      
27  วัดเทพนิมิต  ปกติ      
28  บ้านทุ่งน้อย  ปกติ   1      
29  บ้านล่อมเสือโฮก  ปกติ      
30  บ้านใหม่หนองแก  ปกติ      
31  บ้านหนองจิกยาว  ปกติ      
32  บ้านร่องมะดูก  ปกติ   1      
33  บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง  ปกติ      
34  บ้านใหม่ร่มเย็น  ปกติ   1      
35  วัดปทุมทอง  ปกติ      
36  บ้านห้วยทราย  ปกติ      
37  บ้านวังผาลาด  ปกติ   1      
38  บ้านป่าเลา  ปกติ   1      
39  วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)  เรียนร่วม      
40  บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ      
41  บ้านบุ่งฝาง  ปกติ      
42  บ้านคลองตะขาบ  ปกติ      
43  บ้านดงประดาพระ  ปกติ      
44  บ้านนาทุ่งเชือก  ปกติ   1      
45  บ้านบ่อทับใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
46  สง่ารวมราษฎร์  ปกติ      
47  บ้านน้ำวิ่ง  ปกติ   1      
48  บ้านวังพง  ปกติ      
49  บ้านคลองโป่ง  ปกติ   1      
50  บ้านหินตุ้ม  ปกติ      
51  วัดหนองยาง  ปกติ      
52  บ้านวังตอสามัคคี  ปกติ      
53  บ้านโป่งข่อย  ปกติ   1      
54  บ้านจัน  ปกติ      
55  บ้านตะกรุด  ปกติ      
56  ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต  ปกติ   1      
57  บ้านห้วยพลู  ปกติ   1      
58  บ้านหนองแกเชียงราย  ปกติ   1      
59  บ้านห้วยไผ่ขุย  ปกติ      
60  บ้านบุ่งกะเซอร์  ปกติ   1      
61  วัดทุ่งโพ  ปกติ      
62  บ้านเนินพยอม  ปกติ   1      
63  บ้านหนองอาสา  ปกติ      
64  บ้านเขากวางทอง  ปกติ   1      
65  บ้านเขาน้อย  ปกติ   1      
66  บ้านบุ่ง  ปกติ      
67  บ้านหนองผักแพว  ปกติ      
68  วัดทุ่งหลวง  ปกติ      
69  บ้านห้วยป่าปก  ปกติ   1      
70  บ้านศาลาคลอง  ปกติ   1      
71  วัดหัวเมือง  ปกติ      
72  ทุ่งโพวิทยา สาขาบ้านทุ่งสบาย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
73  วัดมะพร้าวสูง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
74  บ้านทุ่งหมัน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
75  บ้านหนองเจ๊กกวย  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
76  บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง สาขาบ้านหนองสี่เหลี่ยม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   26 50 70 0 0 0