รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านแคกลางหงษ์  ปกติ      
บ้านนาดูน  ปกติ      
บ้านหนองหว้า  ปกติ      
บ้านขี้เหล็กคำเจริญ       
บ้านทัพไทย       
กิตติญาณอุปถัมภ์  ปกติ      
บ้านมะเขือ       
บ้านพับ       
บ้านท่าลาด       
10  บ้านนามน       
11  ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)       
12  บ้านท่าศาลา  ปกติ      
13  บ้านทัน       
14  บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)       
15  บ้านอีต้อม       
16  บ้านขามป้อม  ปกติ      
17  บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)       
18  บ้านหนองคูทรายมูล       
19  บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)  ปกติ      
20  บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย       
21  บ้านเหล่าบาก       
22  บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี)       
23  บ้านแสง  ปกติ      
24  บ้านหนองเป็ด       
25  บ้านดอนกลอย  ปกติ      
26  บ้านดูน       
27  บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)       
28  บ้านดอนชี       
29  บ้านท่าวารี       
30  บ้านหนองขุ่น  ปกติ      
31  บ้านนาไผ่  ปกติ      
32  บ้านแสงน้อย  ปกติ      
33  บ้านดอนเชียงโท       
34  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ      
35  กองบินอุบลสงเคราะห์  ปกติ      
36  บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)  ปกติ      
37  บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)  ปกติ      
38  บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
39  บ้านแพง  ปกติ      
40  บ้านหนองแล้ง  ปกติ      
41  บ้านนาไร่ใหญ่  ปกติ      
42  บ้านแดงหม้อ  ปกติ      
43  บ้านสร้างหมากแข้ง  ปกติ      
44  บ้านค้อกุดลาด  ปกติ      
45  บ้านแคน(ประชาสามัคคี)  ปกติ      
46  บ้านหนองฮีหนองแคน  ปกติ      
47  บ้านชีทวน  ปกติ      
48  บ้านสร้างถ่อ  ปกติ      
49  บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)  ปกติ      
50  บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ  ปกติ      
51  บ้านรังแร้ง  ปกติ      
52  บ้านทุ่ง  ปกติ      
53  บ้านเค็ง  ปกติ      
54  บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)  ปกติ      
55  บ้านหนองบัวแดง  ปกติ      
56  บ้านโอดนาดี  ปกติ      
57  บ้านหมากมี่  ปกติ      
58  บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)  ปกติ   1      
59  บ้านยางสักกระโพหลุ่ม  ปกติ      
60  บ้านหาด  ปกติ      
61  บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)  ปกติ      
62  บ้านเหล่าแค  ปกติ   1      
63  บ้านธรรมละ  ปกติ   1      
64  บ้านหนองมะแซว  ปกติ   1      
65  บ้านหนองโนหนองดูน  ปกติ      
66  บ้านหนองเมืองน้อย  ปกติ      
67  บ้านหนองแฝกยางเครือ  ปกติ      
68  บ้านยางขี้นกขี้นก  ปกติ      
69  บ้านเหล่าคำ  ปกติ   1      
70  บ้านไผ่  ปกติ      
71  บ้านสว่างโนนสวาง  ปกติ      
72  บ้านกระบูน  ปกติ      
73  บ้านเป้า  ปกติ   1      
74  บ้านก่อ  ปกติ   1      
75  บ้านค้อ  ปกติ   1      
76  บ้านผือ  ปกติ      
77  บ้านท่าศิลา  ปกติ   1      
78  บ้านหนองมุก  ปกติ      
79  บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)  ปกติ      
80  บ้านนาคำ  ปกติ      
81  บ้านโนนรัง  ปกติ      
82  บ้านคำไฮน้อย  ปกติ      
83  บ้านนาขมิ้น  ปกติ      
84  บ้านเอ้  ปกติ   1      
85  บ้านไผ่ใหญ่  ปกติ      
86  บ้านนาเลิง  ปกติ   1      
87  บ้านหนองปลาปาก  ปกติ      
88  บ้านผาสุกหนองซองแมว  ปกติ      
89  บ้านหนองแก  ปกติ      
90  บ้านศรีบัว  ปกติ      
91  บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)  ปกติ        
92  บ้านน้ำคำน้อย  ปกติ      
93  บ้านโนนดู่  ปกติ   1      
94  บ้านท่าสนามชัย  ปกติ   1      
95  บ้านหนองตอแก้ว  ปกติ   1      
96  บ้านนาเมือง  ปกติ      
97  บ้านศรีสุข  ปกติ   1      
98  บ้านเค็งนาดี  ปกติ   1      
99  บ้านข่าโคม  ปกติ   1      
100  บ้านดินดำคำไฮ  ปกติ   1      
101  บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)  ปกติ      
102  บ้านบุตร  ปกติ   1      
103  บ้านทุ่งใต้  ปกติ      
104  บ้านหวาง  ปกติ      
105  บ้านสำราญ  ปกติ   1      
106  บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)  ปกติ      
107  ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)  ปกติ      
108  บ้านผึ้ง(สามัคคี)  ปกติ      
109  ประชานุเคราะห์วิทยา  ปกติ      
110  บ้านเชือก(ทวีปัญญา)  ปกติ      
111  บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์  ปกติ      
112  บ้านกุดกั่ว  ปกติ      
113  บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง  ปกติ   1      
114  บ้านหนองห้างหนองกวาง  ปกติ   1      
115  บ้านหนองมะทอ  ปกติ      
116  บ้านเศรษฐี  ปกติ      
117  บ้านคำเกิ่งหนองจิก  ปกติ        
118  บ้านก่อบึง  ปกติ   1      
119  บ้านคำไหล  ปกติ   1      
120  บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)  ปกติ   1      
121  บ้านดู่น้อย  ปกติ      
122  บ้านป่าก่อ  ปกติ   1      
123  บ้านอ้น  เรียนร่วม   1      
124  บ้านท่าค้อ  ปกติ   1      
125  บ้านบก  ปกติ   1      
126  บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)  ปกติ   1      
127  บ้านวังถ้ำ  เรียนร่วม   1      
128  บ้านนาใต้  ปกติ      
129  วัดบ้านบาก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
130  บ้านโนนรังน้อย  ปกติ   1      
131  บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี  ปกติ      
132  บ้านศรีศึกษา  ปกติ   1      
133  บ้านแต้เก่า  ปกติ      
134  บ้านสงยางดอนไม้คูณ  ปกติ   1      
135  บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์)  ปกติ   1      
136  บ้านตำแย  ปกติ   1      
137  บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)  ปกติ      
138  บ้านเตย  ปกติ      
139  บ้านชาติสามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
140  บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)  ปกติ      
141  บ้านขมิ้น  ปกติ      
142  บ้านหนองแสงหนองเม็ก  ปกติ      
143  บ้านไพบูลย์  ปกติ      
144  ชุมชนบ้านหนองแสง  ปกติ      
145  บ้านนาขามดอนติ้ว  ปกติ      
146  บ้านคำหมีหนองข่า  เรียนร่วม      
147  บ้านนาผาย  ปกติ      
148  บ้านกลางใหญ่  ปกติ      
149  บ้านป่าข่า  ปกติ      
150  บ้านยางโยภาพ  ปกติ      
151  บ้านหนองยาง  เรียนร่วม      
152  บ้านหนองผำ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
153  บ้านนาโพธิ์  ปกติ   1      
154  บ้านเป็ดฟากทุ่ง  ปกติ      
155  บ้านหนองไฮวิทยา  ปกติ      
156  ประชาสามัคคี  ปกติ      
157  บ้านท่าลาด  ปกติ      
158  บ้านโนนขวาวนายูง  ปกติ      
159  วัดท่าวังหิน  ปกติ      
160  บ้านบัวยาง  ปกติ   1      
161  บ้านโนนรังใหญ่  ปกติ      
162  บ้านไทยโพนทราย  ปกติ      
163  บ้านยางเทิง  ปกติ   1      
164  บ้านวังมนเดือยไก่  ปกติ      
165  บ้านปลาฝา  ปกติ      
166  บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ปกติ      
167  บ้านหนองบก  ปกติ      
168  บ้านดอนประทาย  ปกติ      
169  บ้านนาดูน  ปกติ   1      
170  บ้านเทพา  ปกติ      
171  บ้านแสงไผ่  ปกติ      
172  บ้านดอนกลาง  ปกติ   1      
173  บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้  ปกติ      
174  บ้านกุดตากล้า  ปกติ      
175  บ้านโนนชาติยูง  ปกติ      
176  บ้านหนองเซือม  ปกติ   1      
177  บ้านหนองเค็ม  ปกติ      
178  บ้านหนองหิน  ปกติ   1      
รวม   45 133 176 0 0 0