รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านนาขนัน       
บ้านหนองหลวง  ปกติ      
บ้านลาดสมดี       
บ้านดอนใหญ่  ปกติ      
บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)  ปกติ      
บ้านทม  ปกติ      
บ้านดอนชาด  ปกติ      
บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)  เรียนร่วม      
บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง       
10  บ้านนาหว้า  ปกติ      
11  บ้านคันพะลาน  ปกติ      
12  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ       
13  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)  ปกติ      
14  บ้านโนนสำราญ  ปกติ      
15  บ้านเขือง  ปกติ      
16  บ้านคึม  ปกติ      
17  บ้านกาจับ  ปกติ      
18  บ้านดอนทับช้าง  ปกติ      
19  บ้านดอนก่อ  ปกติ      
20  บ้านนาดอกไม้  ปกติ      
21  บ้านปากแซง  ปกติ      
22  บ้านป่าข่า  ปกติ      
23  บ้านแก้งลิง  เรียนร่วม      
24  บ้านไชยชนะ  เรียนร่วม      
25  บ้านพะไล  ปกติ      
26  บ้านแก้งหลักด่าน  ปกติ   1      
27  บ้านไผ่ล้อม  ปกติ      
28  บ้านนาทราย  ปกติ      
29  บ้านนาหินโหง่น  ปกติ      
30  บ้านดอนจิก  เรียนร่วม      
31  บ้านหนองเอาะ  ปกติ      
32  บ้านเกษม  ปกติ      
33  บ้านเอ็นอ้า  ปกติ      
34  บ้านโหมน  ปกติ      
35  บ้านสร้างโพน  ปกติ      
36  บ้านดอนหมูวิทยา  ปกติ      
37  บ้านโป่งน้อย  ปกติ      
38  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ  ปกติ      
39  บ้านโนนหอม  ปกติ      
40  บ้านไพรสวรรค์  ปกติ      
41  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง  ปกติ   1      
42  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)  ปกติ      
43  บ้านสารภี  ปกติ      
44  บ้านน้ำเกลี้ยง  ปกติ      
45  บ้านกะลึง  ปกติ      
46  บ้านโปร่ง  ปกติ   1      
47  บ้านคำไหล  ปกติ   1      
48  บ้านโคกก่องวังนอง  ปกติ      
49  บ้านตาดแต้  ปกติ      
50  บ้านแข็งขยัน  ปกติ      
51  บ้านนาคิแลน  ปกติ      
52  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)  ปกติ   1      
53  บ้านเล้า  เรียนร่วม        
54  บ้านนาพะเนียงออ  ปกติ   1      
55  สมาคมจักรยานสมัครเล่น  ปกติ      
56  บ้านศรีสุข  ปกติ   1      
57  บ้านไหล่ธาตุ  ปกติ      
58  บ้านคำข่า  ปกติ      
59  บ้านนางิ้ว  ปกติ      
60  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)  ปกติ   1      
61  บ้านนาคำวิทยา  ปกติ   1      
62  บ้านแหลไหล่  ปกติ      
63  บ้านสมบูรณ์  ปกติ   1      
64  บ้านโคกจาน  ปกติ      
65  บ้านเลาะ  ปกติ      
66  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี  ปกติ      
67  บ้านศรีเชียงใหม่  ปกติ      
68  บ้านท่าหลวง  ปกติ      
69  บ้านหินห่อม  ปกติ      
70  บ้านลุมพุก  ปกติ   1      
71  บ้านสงยาง  ปกติ      
72  เกษมบ้านนาคำ  ปกติ   1      
73  บ้านนาม่วง  ปกติ      
74  บ้านดอน  ปกติ      
75  บ้านโคกใหญ่  ปกติ   1      
76  บ้านบก  ปกติ      
77  บ้านด่านฮัง  ปกติ   1      
78  บ้านพะลาน  ปกติ      
79  บ้านนาจ่าย  ปกติ   1      
80  บ้านตาดโตน  ปกติ   1      
81  น้ำคำพิทยา  ปกติ      
82  บ้านดอนหมู  ปกติ      
83  บ้านนานวน  ปกติ   1      
84  บ้านนาเดื่อ  ปกติ      
85  บ้านนากลาง  ปกติ      
86  บ้านดงไม้งาม  ปกติ      
87  ตชด.ป่งคอม  ปกติ      
88  ชุมชนบ้านเซเป็ด  ปกติ      
89  บ้านหนองบั่ว  ปกติ   1      
90  บ้านกุดกลอย  ปกติ   1      
91  บ้านแก้งอะฮวน  ปกติ      
92  บ้านปากห้วยม่วง  ปกติ   1      
93  บ้านพนมดี  ปกติ      
94  บ้านไหล่ทุ่ง  ปกติ      
95  บ้านโป่งเป้า  ปกติ      
96  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)  ปกติ      
97  บ้านลาดหญ้าคา  ปกติ      
98  บ้านสำโรง  ปกติ   1      
99  บ้านนานางวาน  ปกติ   1      
100  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว  ปกติ      
101  บ้านแก้งใต้  ปกติ   1      
102  บ้านกะเตียด  ปกติ      
103  บ้านเสาธงใหญ่  ปกติ      
104  บ้านดงบัง  ปกติ      
105  บ้านหนองหว้า  ปกติ      
106  บ้านดอนกะทอด  ปกติ      
107  บ้านแสนอุดม  ปกติ      
108  บ้านนาส้มมอ  ปกติ      
109  บ้านนาตาหมุด  ปกติ      
110  บ้านฟ้าห่วน  ปกติ      
111  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)  ปกติ   1      
112  บ้านคำแคน  ปกติ      
113  บ้านหนองฟานยืน  ปกติ      
114  บ้านหนองลุมพุก  ปกติ      
115  บ้านห้วยที  ปกติ   1      
116  บ้านพะลอง  ปกติ      
117  บ้านโบกม่วง  ปกติ      
118  บ้านนาห้วยแดง  ปกติ      
119  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข  ปกติ      
120  บ้านแพง  ปกติ      
121  บ้านกึ่งพุทธกาล  ปกติ      
122  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  ปกติ      
123  บ้านไทรย้อย  ปกติ   1      
124  บ้านดอนตะมุน  ปกติ   1      
125  บ้านโคกสว่าง       
126  บ้านโนนสูง  ปกติ   1      
127  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)  ปกติ   1      
128  บ้านโนนสูง  ปกติ   1      
129  บ้านป่าติ้ว  ปกติ      
รวม   30 99 128 0 0 0