รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านสร้างถ่อ       
บ้านม่วงฮี       
บ้านดอนโด่โคกเลียบ  ปกติ      
บ้านวังแคน       
บ้านถิ่นสำราญ       
บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)       
บ้านปากบุ่ง  ปกติ      
บ้านคำเขื่อนแก้ว       
บ้านไฮหย่อง       
10  บ้านคำเตย       
11  บ้านหนองโน  ปกติ      
12  บ้านวังพอก       
13  บ้านคำเตย       
14  บ้านจุการ  ปกติ      
15  บ้านขัวแคน  ปกติ      
16  บ้านคำไหล  ปกติ      
17  บ้านราษฎร์เจริญ       
18  บ้านหนองคูณ       
19  บ้านแขมเหนือ  ปกติ      
20  บ้านอ่างหินน้อย       
21  บ้านหนองผักแพว  ปกติ      
22  บ้านดอนน้ำคำ  ปกติ      
23  บ้านสระคำ       
24  บ้านคำบง  ปกติ      
25  บ้านโนน  ปกติ      
26  บ้านนาโป่งโพน       
27  บ้านห้วยหมากใต้       
28  บ้านห้วยดู่  ปกติ   1      
29  บ้านทุ่งหนองบัว  ปกติ      
30  บ้านชาด  ปกติ      
31  บ้านลาดควาย  ปกติ      
32  บ้านเม็ก  ปกติ      
33  บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)  ปกติ      
34  บ้านดอนพันชาด  ปกติ      
35  บ้านดูกอึ่ง  ปกติ      
36  บ้านหุ่งหลวง  ปกติ      
37  บ้านดอนขวาง  ปกติ      
38  บ้านดอนชี  ปกติ      
39  บ้านบัวทอง  ปกติ      
40  บ้านเดื่อสะพานโดม  ปกติ   1      
41  บ้านผักหย่า  ปกติ      
42  บ้านลาดวารี  ปกติ      
43  บ้านสงยาง  ปกติ   1      
44  บ้านคำเม็กห้วยไผ่  ปกติ   1      
45  บ้านโพนแพง  ปกติ   1         1
46  บ้านบุ่งคำ  ปกติ      
47  บ้านหนองสองห้อง  ปกติ   1      
48  บ้านคันท่าเกวียน  ปกติ      
49  บ้านดงบาก  ปกติ      
50  บ้านหนองแสงใหญ่  ปกติ      
51  บ้านสัน  ปกติ   1      
52  บ้านห้วยสะคาม  ปกติ   1      
53  บ้านห้วยน้ำใส  ปกติ      
54  บ้านหนองกุงน้อย  ปกติ   1      
55  บ้านคำผ่าน  ปกติ      
56  บ้านดอนโพธิ์  ปกติ      
57  บ้านหนองหอย  ปกติ      
58  บ้านงิ้ว  ปกติ   1      
59  บ้านหนองไผ่  ปกติ      
60  บ้านคันเปือย  ปกติ   1      
61  บ้านสะพือท่าค้อ  ปกติ      
62  บ้านสะพือใต้  ปกติ      
63  บ้านนาทม  ปกติ      
64  บ้านนาทอย  ปกติ   1      
65  บ้านห้วยเดื่อ  ปกติ      
66  ไมตรีจิตไทย0อเมริกัน  ปกติ   1      
67  บ้านโหง่นขาม  ปกติ    
68  บ้านดงนา  ปกติ    
69  บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่  ปกติ      
70  บ้านกุดเรือคำ  ปกติ      
71  บ้านภูมะหรี่  ปกติ      
72  นิคมสร้างตนเอง 3  ปกติ   1      
73  บ้านแก่งกอก  ปกติ   1      
74  บ้านนาแก  ปกติ      
75  บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)  ปกติ      
76  บ้านแหลมทอง  ปกติ      
77  บ้านเหล่าคำ  ปกติ   1      
78  บ้านแก่งเจริญ  ปกติ      
79  บ้านเวินบึก  ปกติ   1      
80  บ้านแก่งยาง  ปกติ      
81  บ้านฝางคำสามัคคี  ปกติ   1      
82  บ้านดงมะไฟ  ปกติ      
83  บ้านบัวแดง  ปกติ      
84  บ้านยอดดอนชี  ปกติ      
85  บ้านหนองกอก  ปกติ      
86  บ้านแก่งกบ  ปกติ      
87  นิคมสร้างตนเอง 6  ปกติ      
88  บ้านป่าเลา  ปกติ      
89  บ้านห้วยไฮ  ปกติ   1      
90  บ้านซะซอม  ปกติ   1      
91  บ้านสิม  ปกติ      
92  บ้านคำหมาไน  ปกติ      
93  บ้านโป่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
94  บ้านไทรงาม  ปกติ      
95  บ้านหนองชาด  ปกติ      
96  บ้านนาดี  ปกติ   1      
97  บ้านตามุย  ปกติ   1      
98  บ้านนาแค  ปกติ   1      
99  บ้านท่าล้ง  ปกติ   1      
100  บ้านบากชุม  ปกติ      
101  บ้านโนนกุง  ปกติ      
102  บ้านโนนจิก  ปกติ      
103  บ้านกุดก่วยโนนเจริญ  ปกติ   1      
104  บ้านโนนจันทน์  ปกติ   1      
105  บ้านปากโดม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   28 77 100 2 2 1