รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านผึ้งโดม  ปกติ      
บ้านทุ่งเพียง  ปกติ      
บ้านโนนสัง  ปกติ      
บ้านหนองหิน  ปกติ      
บ้านดอนม่วง  ปกติ      
หนองมังโนนกลางห่องแดง  ปกติ      
บ้านโนนเกษม  ปกติ      
บ้านทางสาย  ปกติ      
บ้านหนองสองห้องงสองห้อง  ปกติ      
10  บ้านแฮหนามแท่ง  ปกติ      
11  บ้านนาประชุม  ปกติ      
12  บ้านหนองหัวงัว  ปกติ      
13  บ้านแก้งยาง  ปกติ      
14  บ้านบอน  ปกติ      
15  บ้านผำ  ปกติ      
16  บ้านค้อบอน  ปกติ   1      
17  บ้านสว่าง  ปกติ   1      
18  บ้านหาดสวนยา  ปกติ      
19  บ้านนานวล  ปกติ   1      
20  บ้านอาเลา  ปกติ   1      
21  บ้านสำโรงน้อย  ปกติ   1      
22  บ้านกะแอกน้อย  ปกติ   1      
23  บ้านคำเจริญ  ปกติ      
24  บ้านคำสมิง  ปกติ   1      
25  บ้านเปือย  ปกติ      
26  บ้านสร้างแก้ว  ปกติ   1      
27  บ้านป่าข่า  ปกติ      
28  บ้านม่วงคำ  ปกติ      
29  บ้านนาโหนนน้อย  ปกติ      
30  บ้านนาแก  ปกติ      
31  บ้านหินลาด  ปกติ      
32  บ้านหนองตาปู่  ปกติ      
33  บ้านคอนสาย  ปกติ   1      
34  บ้านบัวเทิง  เรียนร่วม   1      
35  บ้านผับแล้ง  ปกติ   1      
36  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ      
37  บ้านหนองกระบือ  ปกติ   1      
38  บ้านท่าข้องเหล็ก  ปกติ   1      
39  บ้านห่องชัน  ปกติ      
40  บ้านคำนางรวย  ปกติ      
41  บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)  เรียนร่วม      
42  บ้านแกนาคำ  ปกติ   1      
43  บ้านโนนแคน  ปกติ      
44  บ้านโปร่ง  ปกติ      
45  บ้านหนองสองห้อง  ปกติ      
46  บ้านท่างอย  ปกติ      
47  บ้านวังคก  ปกติ      
48  บ้านก่อ(ก่อวิทยาคาร)  ปกติ   1      
49  บ้านโพนงาม  ปกติ   1      
50  บ้านห่องขอน  ปกติ   1      
51  บ้านห่องยูง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
52  บ้านนางาม  ปกติ      
53  บ้านธาตุ  ปกติ      
54  บ้านกุดปลาขาว  ปกติ        
55  บ้านบัววัด  ปกติ   1      
56  บ้านดอนชาด  ปกติ      
57  บ้านโนนงาม  ปกติ      
58  บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ   1      
59  บ้านแก่งโดม  ปกติ      
60  บ้านนาสะแบง  เรียนร่วม      
61  บ้านคำข่า  ปกติ   1      
62  บ้านกุดชุม  ปกติ      
63  บ้านหินแห่  ปกติ      
64  บ้านจั่น  ปกติ      
65  บ้านโนนยาง  ปกติ      
66  บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง)  ปกติ   1      
67  บ้านบัวท่า  เรียนร่วม      
68  บ้านนาดี  ปกติ      
69  วัดบ้านค้อหวาง  ปกติ   1      
70  บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)  ปกติ   1      
71  ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)  ปกติ   1      
72  บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า  เรียนร่วม   1      
73  บ้านคูสว่าง  ปกติ      
74  บ้านคำหมากอ่อน  ปกติ      
75  บ้านโนนชาดผดุงวิทย์  ปกติ   1      
76  บ้านหนองบัวแดนเกษม  ปกติ      
77  บ้านน้ำเที่ยง  ปกติ   1      
78  บ้านน้ำเกลี้ยง  ปกติ      
79  บ้านดอนผอุง  ปกติ   1      
80  บ้านขี้เหล็ก  ปกติ      
81  บ้านเกษตรพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว      
82  บ้านโคกสมบูรณ์  ปกติ   1      
83  บ้านหนองผือโปร่งคำ  ปกติ      
84  บ้านทรายทอง  ปกติ      
85  บ้านปากกุดหวาย  ปกติ      
86  บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา)  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
87  บ้านโนนสูงดอนพิกุล  ยุบโรงเรียนแล้ว      
88  บ้านคำสว่าง  ปกติ   1      
รวม   32 56 87 0 0 0