รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านนาห้วยแคน       
บ้านหนองบัว  ปกติ      
บ้านราษฎร์สามัคคี       
บ้านป่าไร่       
บ้านแก้งยาง  ปกติ      
บ้านอุดมชาติ  ปกติ      
บ้านเก่ากลาง  ปกติ      
บ้านหนองขี้เห็น  ปกติ      
บ้านโนนกอย  ปกติ      
10  บ้านห่องคำ       
11  บ้านโชคชัย  ปกติ      
12  บ้านหนองบัว  ปกติ      
13  บ้านแก้งขอ       
14  อุดมสามัคคี  ปกติ      
15  บ้านหม้อทอง  ปกติ      
16  บ้านโนนหุ่ง  ปกติ      
17  บ้านหนองบัวอารี  ปกติ      
18  บ้านบัวเจริญ  ปกติ      
19  บ้านนาเลิง  ปกติ      
20  บ้านแสนถาวร  ปกติ      
21  บ้านหนองบัวหลวง  ปกติ      
22  ประชานุเคราะห์ศึกษา  เรียนร่วม      
23  บ้านหนองยู  ปกติ      
24  บ้านห่องเตย  ปกติ      
25  บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)  ปกติ      
26  บ้านโนนคูณแสนสุข  ปกติ      
27  บ้านนาสมบูรณ์  ปกติ      
28  บ้านดอนยาว  ปกติ      
29  บ้านคำสำราญ  ปกติ      
30  บ้านป่าสน  ปกติ   1      
31  บ้านบัวเทียม  ปกติ      
32  บ้านม่วง  ปกติ      
33  นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่  ปกติ   1      
34  บ้านทองสวัสดิ์  ปกติ   1      
35  บ้านดอนโจด  ปกติ   1      
36  พิชัยศึกษา  ปกติ      
37  บ้านโนนสวรรค์  ปกติ      
38  บ้านโนนแฝก  ปกติ   1      
39  บ้านหนองโด  ปกติ   1      
40  บ้านคำกลาง  ปกติ   1      
41  บ้านโนนใหญ่  ปกติ   1      
42  บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว  ปกติ      
43  บ้านหนองไฮ  ปกติ   1      
44  ดำรงสินสงเคราะห์  ปกติ   1      
45  ตชด.เกษตรสมบูรณ์  ปกติ      
46  บ้านอุดมสุข  ปกติ      
47  บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า  ปกติ      
48  บ้านนาอุดม  ปกติ      
49  บ้านห่องปอ  ปกติ   1      
50  บ้านโนนสว่าง  ปกติ      
51  บ้านโนนสนาม  ปกติ      
52  บ้านวารีอุดม  ปกติ      
53  บ้านห้วยสำราญ  ปกติ      
54  บ้านคุ้มแสนชะนี  ปกติ   1      
55  บ้านโพนทอง  ปกติ      
56  บ้านห้วยแก้ว  ปกติ      
57  บ้านดวน  ปกติ   1      
58  บ้านหนองคู  ปกติ      
59  บ้านโพนแอวขัน  ปกติ   1      
60  บ้านโนนรังหนองบัวดง  ปกติ      
61  บ้านโนนจานหนองสีขา  ปกติ      
62  บ้านแก้งขี้เหล็ก  ปกติ      
63  บ้านนาแก  ปกติ   1      
64  บ้านโนนหลี่  ปกติ      
65  บ้านโนนสวาง  ปกติ      
66  บ้านหนองถาวร  ปกติ      
67  บ้านโนนแก้ง  ปกติ      
68  บ้านสองคอน  ปกติ      
69  บ้านโนนน้อย  ปกติ      
70  บ้านโนนบก  ปกติ   1      
71  บ้านแข้ด่อน  ปกติ   1      
72  บ้านไพบูลย์  ปกติ   1      
73  บ้านป่าเตี้ย  ปกติ   1      
74  บ้านกระเบื้อง  ปกติ      
75  บ้านหนองสำราญ  ปกติ   1      
76  บ้านเปือย  ปกติ   1      
77  บ้านนาห่อม  ปกติ      
78  บ้านป่าตาว  ปกติ      
79  บ้านห้วยเสลา  ปกติ      
80  บ้านหนองขอน  ปกติ   1      
81  บ้านโพธิ์ไทร  ปกติ      
82  บ้านดอนชัยชนะ  ปกติ      
83  บ้านนาประดู่  ปกติ   1      
84  บ้านโนนจิก  ปกติ   1      
85  บ้านบัวทอง  ปกติ      
86  บ้านป่าพอก  ปกติ      
87  บ้านป่าหวาย  ปกติ   1      
88  บ้านคำม่วง  ปกติ   1      
89  บ้านกวางดีด  ปกติ      
90  ผอบ ณ นคร 2  ปกติ   1      
91  บ้านดอนม่วย  ปกติ   1      
92  บ้านห้วยยาง  ปกติ      
93  บ้านคำกลางวังม่วง  ปกติ   1      
94  บ้านโนนหมากเดือย  ปกติ      
95  บ้านทุ่งช้าง  ปกติ      
96  บ้านโนนสวาง  ปกติ      
97  บ้านแก้งสว่าง  ปกติ   1      
98  บ้านกรุงเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
99  อิสานเศรษฐกิจ  ปกติ        
100  บ้านหนองคู  ปกติ      
101  แก้งบ้านหนองสนม  ปกติ   1      
102  บ้านสุขสมบูรณ์  ปกติ      
103  บ้านโนนสว่าง  ปกติ   1      
104  บ้านยางกลาง  ปกติ   1      
105  บ้านทับไฮ  ปกติ   1      
106  บ้านหนองบัวแดง  ปกติ   1      
107  บ้านดอนงัว  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
108  บ้านนาโดม  ปกติ      
รวม   37 71 105 0 0 0