รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดเกาะจันทาราม  ปกติ      
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง       
วัดพนมพนาวาส       
วัดลาดบัว  ปกติ      
วัดผาณิตาราม       
วัดคลองต้นหมัน  ปกติ      
วัดกระทุ่ม  ปกติ      
วัดอินทาราม       
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)       
10  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม       
11  สกัด 40  ปกติ      
12  บ้านแขวงกลั่น  ปกติ      
13  วัดดอนทราย  ปกติ   1    
14  วัดบางผึ้ง  ปกติ      
15  วัดหลวงแพ่ง  ปกติ   1      
16  จันทร์เจริญ  ปกติ   1      
17  วัดลาดยาว  ปกติ   1      
18  วัดอรัญญิการาม  ปกติ   1      
19  วัดใหม่ประเวศ  ปกติ      
20  บ้านบึงพระอาจารย์  ปกติ   1      
21  วัดสมานรัตนาราม  ปกติ      
22  วัดตะพังคลี  ปกติ   1      
23  บ้านคลองเจ้า  ปกติ      
24  วัดบึงตาหอม  ปกติ      
25  พระพิมลเสนี  ปกติ      
26  บึงเทพยา  ปกติ   1      
27  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17  ปกติ      
28  วัดแพรกนกเอี้ยง  ปกติ      
29  วัดกลางราษฎร์บำรุง  ปกติ      
30  วัดประศาสน์โสภณ  ปกติ      
31  วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์  ปกติ      
32  วัดคลองบ้านโพธิ์  ปกติ   1      
33  วัดเทพนิมิตร  ปกติ      
34  วัดหนองกระสังสามัคคี  ปกติ      
35  บ้านคลอง 21  ปกติ      
36  สุเหร่าหลวงแพ่ง  ปกติ      
37  ตลาดเปร็ง  ปกติ   1      
38  วัดสามกอ  ปกติ      
39  บ้านเกาะดอน  ปกติ   1      
40  คลองพานทอง  ปกติ      
41  บ้านบางข้าว  ปกติ   1      
42  คลองขวาง  ปกติ      
43  สุเหร่าสมอเอก  ปกติ      
44  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์  ปกติ   1      
45  วัดบึงทองหลาง  ปกติ      
46  สกัด 80  ปกติ   1      
47  วัดโพธาราม  ปกติ      
48  วัดบางไทร  ปกติ      
49  วัดรามัญ  ปกติ   1      
50  วัดพุทธอุดมวิหาร  ปกติ   1      
51  สิทธิสุนทรอุทิศ  ปกติ      
รวม   16 35 51 1 0 0