รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหมื่นจิต  ปกติ      
บ้านบึงกระโดน       
บ้านท่าจาม  ปกติ      
บ้านห้วยมะระ  ปกติ      
บ้านห้วยมะไฟ  ปกติ      
วัดธรรมนิมิตต์  ปกติ      
บ้านหนองผักหนาม  ปกติ      
บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ      
บ้านมาบคล้า  ปกติ   1      
10  บ้านเกาะไม้แหลม  ปกติ      
11  วัดคลองใหญ่  ปกติ      
12  วัดอรุณรังษี  ปกติ      
13  บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)  ปกติ      
14  บ้านเขาแรต  ปกติ      
15  วัดหนองบอนแดง  ปกติ      
รวม   1 14 15 0 0 0