รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองบัว       
บ้านเขาแดง  ปกติ      
บ้านสามกระทาย  ปกติ      
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร       
บ้านวังโบสถ์  ปกติ      
บ้านใหม่  ปกติ      
บ้านห้วยไทรงาม     
บ้านเขาโป่ง       
บ้านวังข่อย  ปกติ      
10  บ้านสำโหรง  ปกติ      
11  สามแยกป่าถล่ม  ปกติ      
12  บ้านวังวน(ชูชีพ0สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)  ปกติ      
13  วัดเกษตรกันทราราม  ปกติ      
14  บ้านพุใหญ่  ปกติ      
15  ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา  ปกติ   1      
16  ละเมาะ  ปกติ      
17  บ้านหนองไผ่  ปกติ   1      
18  บ้านหนองข้าวเหนียว  ปกติ   1      
19  บ้านปากเหมือง  ปกติ      
20  บ้านหนองกระทิง  ปกติ   1      
21  บ้านบน  ปกติ   1      
22  บ้านหนองคร้า  ปกติ      
23  บ้านหนองหมู  ปกติ   1      
24  บ้านหัวตาลแถว  ปกติ      
25  บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ      
26  บ้านบางปู  ปกติ   1      
27  บ้านหนองกา  ปกติ   1      
28  บ้านดอนบ่อกุ่ม  ปกติ   1      
29  บ้านเนินกรวด  ปกติ   1      
30  ชลประทานปราณบุรี  ปกติ   1        
31  วัดทุ่งน้อย  ปกติ   1      
32  ดีมากาเร็ดฟุลเลอร์  ปกติ      
33  บ้านหนองไทร  ปกติ      
34  บ้านหนองเป่าปี่  ปกติ      
35  บ้านสิบสองหุ้น  ปกติ   1      
36  บ้านห้วยพลับ  ปกติ      
37  บ้านเกาะไผ่  ปกติ   1      
38  บ้านเกาะนาน้อย  ปกติ      
39  บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด  ปกติ   1      
40  บ้านวังยาว  ปกติ      
41  บ้านคอกช้างพัฒนา  ปกติ      
42  บ้านหนองตาเสือ  ยุบโรงเรียนแล้ว        
รวม   1 15 26 38 3 0 0