รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านนอก       
บ้านทางตรง  ปกติ      
บ้านระเวิง  ปกติ      
วัดเวฬุวนาราม  ปกติ   1      
บ้านมาบประชัน  ปกติ   1      
บ้านเนินตอง  ปกติ      
เกล็ดแก้ว  ปกติ      
รวม   2 5 7 0 0 0