รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านนาวัง       
บ้านนาสีนวล       
บ้านโพธิ์ใหญ่  ปกติ      
โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  ปกติ      
ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา       
บ้านหนองแหนดอนกู่       
บ้านหินลาด       
บ้านโนนขี้ตุ่น       
บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น       
10  บ้านฝาย       
11  ห้วยไร่วิทยานุกูล       
12  บ้านปากห้วยเดื่อ  ปกติ      
13  บ้านหนองนกออกประชาสรรค์       
14  บ้านม่วงเงาะ       
15  บ้านหินกอง       
16  บ้านห้วยบงใต้       
17  บ้านโปร่งโก       
18  บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง  ปกติ      
19  บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ      
20  บ้านโนนผักหวาน  ปกติ      
21  บ้านโนนคูณ  ปกติ      
22  ราษฎร์บำรุง  ปกติ      
23  บ้านชีลองกลาง  ปกติ      
24  บ้านต้อน  ปกติ      
25  ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ      
26  บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  ปกติ      
27  โนนหว้านไพล  ปกติ      
28  บ้านโนนตาด  ปกติ      
29  บ้านห้วยน้ำคำ  ปกติ   1      
30  บ้านห้วยยาง  ปกติ   1      
31  บ้านกุดละลม  ปกติ      
32  บ้านซับพระไวย์  ปกติ      
33  โพนทองพิทยา  ปกติ      
34  บ้านท่าฉาง  เรียนร่วม      
35  โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
36  บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)  ปกติ      
37  บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ      
38  บ้านกุดเวียน  เรียนร่วม      
39  สหประชาสรร  ปกติ      
40  บ้านซับม่วง  ปกติ      
41  บ้านหนองหญ้ารังกา  ปกติ      
42  บ้านภูนกเขียน  เรียนร่วม      
43  บ้านห้วยร่วม  ปกติ      
44  บ้านห้วยข่าเฒ่า  เรียนร่วม        
45  บ้านเสี้ยวใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
46  บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน  ปกติ      
47  บ้านโนนศรีทอง  ปกติ      
48  บ้านหนองโสมง  ปกติ      
49  บ้านโนนลาน  ปกติ      
50  บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ        
51  บ้านหนองไห  ปกติ      
52  บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์  ปกติ      
53  บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  ปกติ      
54  บ้านสามแยกดงสวรรค์  ปกติ      
55  บ้านขี้เหล็กใหญ่  ปกติ   1      
56  บ้านโนนกอก  ปกติ   1      
57  กุดเวียนวิทย์ผดุง  ปกติ      
58  บ้านหนองไฮใต้  ปกติ        
59  บ้านดอนหันวิทยา  ปกติ      
60  บ้านเจาเหนือ  ปกติ      
61  บ้านลำชี  ปกติ      
62  บ้านนาฮี  ปกติ      
63  บ้านซับปลากั้ง  ปกติ      
64  บ้านสงแคน  ปกติ      
65  บ้านนาอุดม  ปกติ      
66  บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง  เรียนร่วม      
67  บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)  ปกติ      
68  ท่าแกวิทยากร  ปกติ      
69  บ้านวังปลาฝา  ปกติ      
70  บ้านโสกหว้า  ปกติ   1      
71  บ้านผือวิทยายน  ปกติ      
72  สระไข่น้ำขุนีวิทยา  เรียนร่วม      
73  บ้านหนองไผ่ล้อม  เรียนร่วม      
74  บ้านห้วยม่วง  ปกติ      
75  บ้านห้วยไผ่ใต้  ปกติ      
76  บ้านโชคอำนวย  ปกติ      
77  บ้านซับสีทอง  ปกติ      
78  บ้านหนองโง้ง  เรียนร่วม   1        
79  หนองเบ็นเจริญวิทย์  ปกติ      
80  บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา  ปกติ      
81  บ้านป่ายาง  ปกติ      
82  โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  ปกติ   1      
83  บ้านโสกรัง  ปกติ      
84  บ้านสำราญ  ปกติ      
85  บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว  ปกติ      
86  โสกตลับราษฎร์อุทิศ  ปกติ   1      
87  โคกสูงราษฎร์สามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
88  บ้านนาอินทร์แต่ง  ปกติ      
89  บ้านนาโจด  ปกติ      
90  บ้านหนองแวง  เรียนร่วม   1      
91  โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา  เรียนร่วม      
92  บ้านนามน  ปกติ   1      
93  บ้านห้วยหนองจันทิ  ปกติ      
94  บ้านโสกหาด  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
95  บ้านหนองแห้วพัฒนา  ปกติ   1      
96  บ้านโสกมูลนาค  ปกติ   1      
97  บ้านท่าวังย่างควาย  ปกติ   1      
98  บ้านกุดขมิ้น  ปกติ   1      
99  บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน  ปกติ      
100  บ้านทรัพย์เจริญ  ปกติ      
101  บ้านเสี้ยวน้อย  ปกติ      
102  บ้านวังกำแพง  ปกติ      
103  บ้านห้วยหวาย  ปกติ      
104  บ้านลาดเหนือ  ปกติ      
105  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ      
106  บ้านนาเสียวหนองชาติ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
107  บ้านนางเม้ง  ปกติ   1      
108  ยางนาดีราษฎร์ดำรง  ปกติ      
109  บ้านโนนโพธิ์  ปกติ      
110  บ้านหนองสะแก  ปกติ      
111  บ้านค่ายหางเรียง  ปกติ      
112  หนองบัวบานเย็นวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
113  ศรีสว่างสามัคคี  ปกติ   1      
114  บ้านหลุบโพธิ์  ปกติ   1      
115  นาเสียวศึกษาคาร  ปกติ   1      
116  บ้านขวาน้อย  ปกติ      
117  หนองตาไก้วิทยากร  ปกติ   1      
118  บ้านสะพุงเหนือ  ปกติ      
119  หนองสระสำราญราษฎร์  ปกติ      
120  หินเหิบซับภูทอง  ปกติ      
121  บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์)  ปกติ      
122  บ้านหนองกุงบำรุง  เรียนร่วม      
123  บ้านโนนหมาว้อ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
124  บ้านหนองไผ่พัฒนา  ปกติ      
125  บ้านดอนหัน  ปกติ        
126  บ้านโนนถาวร  ปกติ      
127  บ้านหนองโนน้อย  ปกติ   1      
128  บ้านแจ้งน้อย  ปกติ   1      
129  บ้านหนองไฮเหนือ  ปกติ   1      
130  บ้านห้วยหมากแดง  ปกติ      
131  บ้านวังกุ่ม  ปกติ      
132  ยางบ่ารัฐประชามิตร  ยุบโรงเรียนแล้ว      
133  บ้านหนองเขื่อง  เรียนร่วม   1      
134  บ้านคลองไผ่งาม  ปกติ      
135  กะพี้ดอนขวางวิทยา  ปกติ      
136  บ้านกุดยาง  ปกติ      
137  บ้านกุดโง้ง  ปกติ      
138  บ้านซับรวงไทร  เรียนร่วม      
139  บ้านสัมพันธ์  ปกติ      
140  บ้านหนองฉิม  ปกติ      
141  บ้านห้วยตะแคง  ปกติ      
142  บ้านห้วยยาง  ปกติ      
143  บ้านโป่งคองเหนือ  ปกติ      
144  วัดพุทโธวาท  ปกติ      
145  ไทรงามผดุงวิทย์  ปกติ      
146  บ้านโคกสง่า  ปกติ      
147  บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง  ปกติ      
148  บ้านโนนพันชาติกุดโดน  ปกติ      
149  บ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 167  ยุบโรงเรียนแล้ว      
150  ดงบังราษฎร์นุเคราะห์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
151  บ้านหัวนา  ปกติ      
152  บ้านโนนพระคำ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
153  บ้านโป่งคองใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว      
154  บ้านห้วยผักหนาม  ปกติ      
155  วัดสว่างอารมณ์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
156  หนองปลาโดผดุงราษฎร์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
157  บ้านโนนแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
158  บ้านกุดตะเคียน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
159  บ้านหนองทอน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
160  บ้านห้วยหว้า  ปกติ      
รวม   29 131 152 0 0 0