รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านขามป้อม       
บ้านหัวโสก       
บ้านหนองสองห้อง  ปกติ      
บ้านพรมใต้พิทยาคาร  ปกติ      
บ้านนาดี       
บ้านดงขีสะเดาหวาน       
บ้านดงใต้  ปกติ      
บ้านโนนข่า  ปกติ      
บ้านกุดหัวช้าง  ปกติ      
10  หนองเบนประภากร       
11  บ้านกุดแดง  ปกติ   1      
12  บ้านหนองไรไก่  ปกติ   1      
13  บ้านโนนสาวเอ้  ปกติ   1      
14  บ้านน้ำทิพย์  ปกติ      
15  บ้านโนนสลวย  ปกติ      
16  บ้านหนองแต้  ปกติ      
17  บ้านโนนงาม  ปกติ   1      
18  บ้านนาหนองทุ่ม  ปกติ      
19  บ้านโนนงิ้ว  ปกติ      
20  บ้านเขวา  ปกติ      
21  บ้านหนองสามขา  ปกติ      
22  บ้านตาดรินทอง  ปกติ      
23  บ้านโปร่ง  ปกติ      
24  บ้านสระแต้  ปกติ      
25  กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)  ปกติ      
26  บ้านหัวหนอง  ปกติ   1      
27  บ้านดอนหัน  ปกติ   1      
28  บ้านโนนทอง  ปกติ      
29  บ้านโนนชาด  ปกติ   1      
30  บ้านโป่งดินดำ  ปกติ      
31  หนองแต้วรวิทย์  ปกติ   1      
32  บ้านหนองโพนงาม  ปกติ   1      
33  บ้านหนองแห้วปรางค์กู่  ปกติ   1      
34  บ้านเหล่ากาดย่า  ปกติ   1      
35  บ้านดอนอุดม  ปกติ   1      
36  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ      
37  บ้านดงพอง  เรียนร่วม      
38  บ้านหนองบัวพรม  ปกติ   1      
39  บ้านกุดโคลน  ปกติ      
40  บ้านนกเขาทอง  ปกติ      
41  บ้านหนองพอก  ปกติ      
42  บ้านดอนเค็ง  ปกติ      
43  หนองมะเกลือบำรุงวิทย์  ปกติ      
44  บ้านจมื่น  ปกติ      
45  บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)  ปกติ      
46  บ้านดอนไก่เถื่อน  ปกติ      
47  บ้านโนนสาทร  ปกติ   1      
48  บ้านกุดจอก  ปกติ      
49  ม่วงราษฎร์สามัคคี  ปกติ   1      
50  บ้านหนองขาม  ปกติ   1      
51  บ้านน้ำพุปางวัว  ปกติ      
52  บ้านดอนเตาเหล็ก  ปกติ   1      
53  บ้านนาหัวแรด  ปกติ   1      
54  บ้านโนนหินแร่  ปกติ   1      
55  บ้านโนนหัวนา  ปกติ      
56  บ้านห้วยไห  ปกติ      
57  บ้านทิกแล้ง  ปกติ   1      
58  บ้านกลาง  ปกติ      
59  บ้านห้วยแก้ว  ปกติ      
60  บ้านห้วยทรายทอง  ปกติ      
61  บ้านดงเมย  ปกติ      
62  บ้านถนนกลาง  ปกติ      
63  บ้านมอญ  ปกติ      
64  บ้านวังหิน  ปกติ      
65  บ้านท่าคร้อ  ปกติ      
66  บ้านนาบัว  ปกติ      
67  หัวนานคร  ปกติ      
68  บ้านหนองปลามันหนองไร่  ปกติ   1      
69  บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี  ปกติ   1      
70  บ้านโนนเห็ดไคล  ปกติ      
71  บ้านพรมห้วยข่าวิทยา  ปกติ      
72  ชุมชนบ้านหัน  ปกติ      
73  โคกม่วงศึกษา  ปกติ      
74  บ้านพีพวย  ปกติ      
75  บ้านเหมือดแอ่หนองโดน  ปกติ      
76  บ้านท่าเริงรมย์  ปกติ      
77  บ้านคลองบอน  ปกติ   1      
78  บ้านห้วยพลวง  ปกติ      
79  บ้านโคกนกทา  ปกติ      
80  บ้านแก้งตาดไซ  ปกติ      
81  บ้านโนนคูณ  ปกติ   1      
82  บ้านสะเดาหนองไผ่  ปกติ      
83  บ้านหนองดินดำ  ปกติ      
84  บ้านหินรอยเมย  ปกติ   1      
85  บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา  ปกติ      
86  บ้านสีปลาด  ปกติ   1      
87  บ้านโป่งโพธิ์  ปกติ      
88  บ้านหนองรวก  ปกติ      
89  บ้านโคกงาม  ปกติ      
90  บ้านทุ่งคำหลวง  ปกติ      
91  บ้านสวนอ้อย  ปกติ      
92  บ้านหนองขาม  ปกติ   1      
93  บ้านหินลาด  ปกติ      
94  บึงมะนาววิทยา  ปกติ      
95  บ้านนาล้อม  เรียนร่วม   1      
96  บ้านโสกมะตูม  ปกติ      
97  บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย  ปกติ      
98  บ้านหนองแดงกุดจิก  ปกติ   1      
99  บ้านกุดหมากเห็บ  ปกติ      
100  บ้านโนนโจด  ปกติ   1      
101  บุปผาราม  ปกติ      
102  บ้านนาสมบูรณ์  ปกติ   1      
103  บ้านโปร่งสังข์  ปกติ      
104  บ้านหนองงูเหลือม  ปกติ      
105  บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์  ปกติ      
106  บ้านเมืองคง  ปกติ      
107  เพชรราษฎร์สามัคคี  ปกติ      
108  หนองเมยสามัคคี  ปกติ      
109  บ้านดอนหันนาสวรรค์  ปกติ      
110  บ้านหลุบค่าย  ปกติ      
111  บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา  ปกติ      
112  บ้านหนองแฝก  ปกติ      
113  บ้านโนนสะอาด  ปกติ      
114  บ้านหินลาดพัฒนา  ปกติ   1      
115  บ้านตลุกหิน  ปกติ   1      
116  บ้านท่าศาลา  ปกติ   1      
117  บ้านหนองตากล้า  ปกติ      
118  บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)  ปกติ      
119  บ้านมูลกระบือ  ปกติ      
120  บ้านหนองไฮ  ปกติ      
121  บ้านดงบัง  ปกติ      
122  บ้านหนองช้างเอก  ปกติ      
123  บ้านหนองเชียงรอด  ปกติ      
124  บ้านหนองหญ้าโก้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
125  บ้านโนนดินแดง  ปกติ      
126  ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร)  ปกติ      
127  ฉิมพลีมา  ปกติ      
128  บ้านน้ำพุหินลาด  ปกติ      
129  บ้านน้ำอุ่น  ปกติ      
130  บ้านท่าทางเกวียน  ปกติ      
131  กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์  ปกติ      
132  บ้านกุดขอนแก่น  ปกติ      
133  บ้านกุดแคน  ปกติ      
134  บ้านฉนวน  ปกติ      
135  บ้านดอนดู่  ปกติ      
136  บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์  ปกติ      
137  บ้านป่าว่าน  ปกติ      
138  บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก  เรียนร่วม        
139  บ้านยางคำวิทยา  ปกติ      
140  บ้านระหัด  ปกติ      
141  บ้านหนองคูวิทยาคม  ปกติ      
142  บ้านหนองบัว  ปกติ      
143  บ้านหนองปอแดง  ปกติ      
144  บ้านหนองม่วงบำรุง  ปกติ      
145  บ้านหลุบคา  ปกติ      
146  บ้านห้วยยางดำ  ปกติ      
147  บ้านห้างสูง  ปกติ      
148  บ้านเลิงทุ่ม  ปกติ      
149  บ้านโคกล่าม  ปกติ      
150  บ้านโคกสง่า  ปกติ      
151  บ้านโคกไพรวัน  ปกติ      
152  บ้านโจดกลาง  ปกติ      
153  บ้านโนนคูณ  ปกติ      
154  บ้านโนนสง่า  ปกติ      
155  บ้านโนนสะอาด  ปกติ      
156  บ้านโนนหนองไฮ  ปกติ      
157  บ้านโสกคลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
158  สาลิกาวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
159  สระโพนทอง  ปกติ      
160  หว้านไพรสามัคคี  ปกติ      
161  โคกสะอาดศึกษา  ปกติ      
162  โนนศิลาเหล่าเกษตร  ปกติ      
163  โนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   37 126 159 0 0 0