รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านบึงลัด       
บ้านทรายแก้ว  ปกติ      
บ้านหนองเนียน  ปกติ      
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา  ปกติ      
บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ      
บ้านคอสน  ปกติ      
บ้านถ้ำธง  ปกติ      
บ้านคอเตี้ย  ปกติ      
วัดขุนกระทิง  ปกติ      
10  บ้านบางหลง  ปกติ      
11  ประชาสันติ  เรียนร่วม   1      
12  วัดดอนยาง  ปกติ   1      
13  วัดทุ่งคา  ปกติ      
14  บ้านน้ำพุ  ปกติ   1      
15  วัดควนมณี  เรียนร่วม   1      
16  บ้านหัวว่าว  ปกติ      
17  บ้านชุมโค  ปกติ      
18  บ้านเขาวง  ปกติ      
19  บ้านหินกบ  ปกติ      
20  วัดดอนมะม่วง  ปกติ   1      
21  บ้านดอนตะเคียน  ปกติ      
22  บ้านเขาพาง  ปกติ      
23  บ้านหนองจันทน์หอม  ยุบโรงเรียนแล้ว        
24  อนุบาลบ้านเนินสำลี  ปกติ      
25  ประชาพัฒนา  ปกติ      
26  วัดเชิงกระ  ปกติ      
27  บ้านทุ่งเรี้ย  ปกติ      
28  บ้านละมุ  ปกติ      
29  วัดวังครก  เรียนร่วม      
30  บ้านในห้วย  ปกติ   1      
31  บ้านดอนทราย  ปกติ      
32  วัดวังไผ่  ปกติ   1      
33  บ้านใหม่สมบูรณ์  ปกติ      
34  บ้านน้ำเย็น  ปกติ      
35  บ้านรับร่อ  ปกติ      
36  บ้านบ่ออิฐ  ปกติ      
37  บ้านศาลาลอย  ปกติ      
38  บ้านสวนทรัพย์  ปกติ      
39  วัดบางลึก  ปกติ      
40  บ้านยายไท  ปกติ   1      
41  บ้านสามเสียม  ปกติ      
42  วัดคูขุด  ปกติ   1      
43  บ้านบางคอย  ปกติ      
44  บ้านแก่งเพกา  ปกติ      
45  บ้านพรุตะเคียน  ปกติ   1      
46  บ้านหาดหงส์  ปกติ      
47  บ้านหาดภราดรภาพ  ปกติ      
48  บ้านไชยราช  ปกติ   1      
49  บ้านคอกม้า  ปกติ   1      
50  บ้านทรัพย์สมบูรณ์  เรียนร่วม      
51  ประชานิคม 3  ปกติ   1      
52  บ้านเขาเลี้ยว  เรียนร่วม      
53  บ้านหัวถนน  ปกติ      
รวม   1 13 39 52 0 0 0