รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านสมานมิตร  ปกติ   1      
บ้านโป่งช้าง  ปกติ      
บ้านโป่งพระบาท  ปกติ      
บ้านช่องลม  ปกติ      
บ้านโป่งน้ำตก  ปกติ      
บ้านริมลาว  ปกติ      
บ้านจอเจริญ  ปกติ      
บ้านป่าบง  ปกติ      
บ้านห้วยห้างป่าสา  ปกติ      
10  บ้านค่ายเจริญ  โอนไปสังกัดอื่น   1      
11  บ้านร่องห้า  ปกติ   1      
12  ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา  ปกติ   1      
13  บ้านปางริมกรณ์  ปกติ      
14  บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)  ปกติ   1      
15  บ้านหนองบัวผาบ่ม  ปกติ      
16  บ้านชัยพฤกษ์  ปกติ      
17  บ้านสันต้นขาม  ปกติ   1      
18  บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ   1      
19  บ้านป่าก๊อ  ปกติ      
20  บ้านโป่งน้ำร้อน  ปกติ      
21  บ้านปุยคำ  ปกติ      
22  บ้านป่าอ้อดอนชัย  ปกติ      
23  บ้านดอยงาม  ปกติ   1      
24  บ้านห้วยทราย  ปกติ      
25  บ้านร่องหวาย  ปกติ      
26  บ้านเวียงกือนา  ปกติ   1      
27  บ้านป่ายางหลวง  ปกติ   1      
28  บ้านถ้ำผาตอง  ปกติ      
29  บ้านผาลั้ง  ปกติ   1         1
30  บ้านผาขวางพัฒนาสาขาบ้านแคววัวดำ  ปกติ      
31  บ้านปางลาว  ปกติ      
32  บ้านป่ายางมน  ปกติ   1      
33  ห้วยเจริญวิทยา  ปกติ      
34  บ้านบ่อทอง  ปกติ      
35  บ้านท่าสาย  ปกติ   1      
36  บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ      
37  บ้านร่องปลาขาว  ปกติ      
38  บ้านโป่งฮึ้ง  ปกติ   1      
39  บ้านป่าแหย่ง  ปกติ      
40  บ้านจำบอน  ปกติ      
41  บ้านป่าซาง  ปกติ        
42  บ้านผาเสริฐ  ปกติ   1      
43  บ้านดอยฮาง  ปกติ      
44  บ้านหัวดง  ปกติ      
45  บ้านห้วยขี้เหล็ก  ปกติ      
46  บ้านสันกลาง  ปกติ      
47  บ้านศรีเวียง  ปกติ      
48  บ้านโป่งเกลือ  ปกติ      
49  บ้านร่องบัวลอย  เรียนร่วม      
50  บ้านเวียงเดิม  ปกติ   1      
51  บ้านปง  เรียนร่วม      
52  บ้านดงป่าเหมี้ยง  ปกติ   1      
53  บ้านเวียงชัย  ปกติ      
54  บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)  ปกติ      
55  บ้านโป่ง  ปกติ      
56  บ้านโป่งนาคำ  ปกติ      
57  บ้านนางแล  ปกติ      
58  บ้านขัวแคร่  ปกติ      
59  บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ  ปกติ   1      
60  บ้านทรายงาม  เรียนร่วม      
รวม   18 42 57 0 1 1