รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านสันติวัน       
บ้านโป่ง  ปกติ      
บ้านแม่ผง  ปกติ      
ริมวัง ๒  ปกติ      
บ้านห้วยม่วง       
บ้านสันต้นดู่  ปกติ      
บ้านป่าแดงงาม  ปกติ      
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)  ปกติ      
บ้านแม่อ้อนอก  ปกติ      
10  โป่งทะลายใหม่เจริญ  เรียนร่วม      
11  บ้านแม่แก้วเด่นชัย  เรียนร่วม      
12  บ้านสันก้างปลา  ปกติ   1      
13  บ้านแม่แก้ว  ปกติ      
14  บ้านปอเรียง  เรียนร่วม      
15  บ้านแม่อ้อ  เรียนร่วม      
16  ปางมะกาดวิทยา  ปกติ   1    
17  บ้านต้นง้าว  ปกติ      
18  บ้านม่วงคำ  ปกติ      
19  บ้านเจริญเมือง  ปกติ      
20  บ้านสันผักแค  เรียนร่วม      
21  บ้านแม่ตาแมว  ปกติ   1      
22  ริมวัง ๑  ปกติ   1      
23  บ้านปางเกาะทราย  ปกติ   1      
24  บ้านฝั่งตื้น  ปกติ      
25  บ้านสิบสอง  ปกติ      
26  บ้านป่าส้าน  ปกติ      
27  บ้านเหมืองง่า  ปกติ      
28  บ้านปางอ้อย  ปกติ      
29  บ้านจำผักกูด  ปกติ   1      
30  บ้านดงเวียง  เรียนร่วม   1        
31  บ้านร่องคตสันปูเลย  ปกติ      
32  ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง0ดงเจริญ)  ปกติ      
33  บ้านขุนลาว  ปกติ   1      
34  บ้านปางหลวง  ปกติ   1      
35  บ้านปางหก  ปกติ    
36  บ้านจำคาวตอง  ปกติ      
37  บ้านโป่งมอญ  ปกติ      
38  บ้านป่าแงะ  ปกติ   1      
39  บัวสลีวิทยา  ปกติ      
40  บ้านปางอ่ายห้วยชมภู  ปกติ      
41  บ้านสันมะแฟน  เรียนร่วม      
42  บ้านป่าสัก  ปกติ      
43  บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  ปกติ   1    
44  บ้านมังกาล่า  ปกติ    
45  บ้านแม่แก้วเหนือ  เรียนร่วม      
46  บ้านห้วยหินลาดใน  ปกติ      
47  บ้านแม่เจดีย์  เรียนร่วม   1      
48  บ้านสักพัฒนา  ปกติ   1      
49  บ้านห้วยหมอเฒ่า  ปกติ      
50  บ้านถ้ำ  ปกติ      
51  บ้านใหม่ใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
52  บ้านหนองเก้าห้อง  ปกติ   1      
53  บ้านท่ามะโอ  ปกติ   1      
54  บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)  ปกติ   1      
55  ชุมชนบ้านสันมะค่า  ปกติ   1      
56  บ้านป่าตึง  ปกติ      
57  บ้านร้องบง  ปกติ   1      
58  เจริญเมืองวิทยา  ปกติ      
59  บ้านหนองฮ่างสันหลวง  เรียนร่วม   1      
60  บ้านป่าตึง  ปกติ      
61  ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)  ปกติ      
62  บ้านหนองยาว  ปกติ        
63  บ้านดินดำ  ปกติ      
64  บ้านป่าสัก  ปกติ      
65  บ้านสัน  ปกติ      
66  บ้านหม้อ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
67  บ้านแม่โมงเย้า  ปกติ   1      
68  บ้านแสนเจริญ  ปกติ      
69  บ้านโป่งปูเฟือง  ปกติ   1      
70  บ้านป่าตึงงาม  ปกติ      
71  บ้านศาลา  ปกติ   1      
72  บ้านป่าหัดป่าแขม  ปกติ   1      
73  ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด  ปกติ   1      
74  บ้านต้นยาง  ปกติ      
75  ดอยเวียงวิทยา  ปกติ   1    
76  สันหนองควาย  ปกติ   1      
77  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ      
78  บ้านสันสลี  ปกติ      
79  บ้านหนองผำ  ปกติ    
80  อนุบาลจอมหมอกแก้ว  ปกติ   1      
81  บ้านทุ่งยาว  ปกติ   1      
82  บ้านปางมะขามป้อม  ปกติ      
83  บ้านสันต้นผึ้ง  ปกติ      
84  บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ  ปกติ   1      
85  บ้านลังกา  ปกติ   1      
86  บ้านห้วยกล้า  ปกติ      
87  บ้านป่าจั่น  ปกติ   1      
88  บ้านขุนสรวย  ปกติ      
89  บ้านแม่ตาช้าง  ปกติ      
90  บ้านหนองบัว  ปกติ   1      
91  ชุมชนสันมะเค็ด  ปกติ      
92  บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)  ปกติ      
93  สันกลางวิทยา  ปกติ   1      
94  บ้านแม่คาวหลวง  เรียนร่วม      
95  บ้านแม่แก้วใต้  ปกติ      
96  บ้านห้วยขี้เหล็ก  ปกติ      
97  บ้านดง  เรียนร่วม   1      
98  บ้านป่าคา  ปกติ   1      
99  บ้านสันต้นแหน  เรียนร่วม   1      
100  บ้านแม่พุง  ปกติ      
101  บ้านห้วยทรายขาว  ยุบโรงเรียนแล้ว      
102  บ้านใหม่พัฒนา  เรียนร่วม      
103  บ้านป่าเส้า  เรียนร่วม      
รวม   37 66 94 12 1 0