รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านห้วยทรายขาว  ปกติ      
บ้านห้วยปู  ปกติ      
บ้านฮ่างต่ำ  ปกติ      
บ้านหนองเต็ง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
บ้านหนองบัว  ปกติ      
บ้านวังมะริว  ปกติ      
บ้านต้นส้าน  ปกติ      
บ้านแม่งอนกลาง  ปกติ      
วัดอรัญญวาสี  ปกติ      
10  บ้านปงตำ  ปกติ      
11  บ้านดงป่าลัน  ปกติ        
12  ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8  ปกติ      
13  ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3  ปกติ      
14  ดอยสามหมื่น  ปกติ   1      
15  บ้านสันม่วง  ปกติ        
16  บ้านห้วยบอน  ปกติ      
17  บ้านหัวฝาย  ปกติ      
18  บ้านโป่งน้ำร้อน  ปกติ   1      
19  บ้านห้วยบง  ปกติ      
20  บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
21  บ้านใหม่  ปกติ      
22  บ้านสันทราย  ปกติ      
23  บ้านผาแดง  ปกติ      
24  บ้านดอนชัย  ปกติ      
25  บ้านสันต้นเปา  ปกติ      
26  บ้านหนองตุ้ม  ปกติ      
27  บ้านป่างิ้ว  ปกติ      
28  บ้านป่าบง  ปกติ      
29  บ้านสันปอธง  ปกติ   1      
30  บ้านป่าบง  ปกติ      
31  บ้านแม่ขิ  ปกติ   1      
32  บ้านสบคาบ  ปกติ      
33  บ้านถ้ำตับเตา  ปกติ      
34  บ้านหนองขวาง  ปกติ      
35  บ้านศรีดอนชัย  ปกติ      
36  บ้านแม่ใจ  ปกติ      
37  บ้านห้วยห้อม  ปกติ      
38  บ้านห้วยต้นตอง  ปกติ      
39  บ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ำ  ปกติ   1      
40  บ้านดอน  ปกติ      
41  บ้านทุ่งละคร  ปกติ      
42  บ้านถ้ำ  ปกติ      
43  บ้านออน  ปกติ      
44  วัดจอมคีรี  ปกติ   1      
45  บ้านสันป่าเกี๊ยะ  ปกติ   1      
46  วัดปางมะโอ  ปกติ      
47  บ้านทุ่งหลุก  ปกติ   1      
48  บ้านสบคาบ สาขาแก่งปันเต๊า  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
49  ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  ปกติ   1      
รวม   12 37 41 4 0 0