รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านกองวะ  ปกติ      
บ้านแปลง 2       
บ้านฉิมพลี  ปกติ      
บ้านโปงทุ่ง  ปกติ      
บ้านยางแก้ว  ปกติ      
บ้านถิ่นสำราญ  ปกติ      
บ้านใบหนา  ปกติ      
บ้านห่างหลวง  ปกติ    
บ้านแอ่นใหม่  ปกติ      
10  ตรีมิตรวิทยา  ปกติ      
11  บ้านขุน  ปกติ      
12  บ้านแม่สะนาม  ปกติ      
13  บ้านดอกแดง  ปกติ   1      
14  บ้านทุ่ง  ปกติ   1      
15  ศูนย์อพยพแปลง 8  ปกติ      
16  บ้านหางดง  ปกติ      
17  บ้านงิ้วสูง  ปกติ      
18  บ้านนาไคร้  ปกติ      
19  บ้านผีปานเหนือ  ปกติ   1    
20  บ้านผาแตน  ปกติ      
21  บ้านโค้งงาม  ปกติ      
22  บ้านกิ่วลม  ปกติ      
23  บ้านแม่บวน  ปกติ      
24  บ้านแม่สะเต  ปกติ   1      
25  บ้านแม่ตื่น  ปกติ      
26  บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง  ปกติ      
27  บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง  เรียนร่วม   1      
28  บ้านห้วยปูลิง    1        
29  บ้านไร่  ปกติ   1      
30  ชุมชนบ้านแม่ทัง  ปกติ      
31  ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด  ปกติ      
32  บ้านดงดำ  ปกติ   1      
33  บ้านแปลง 5  ปกติ      
34  บ้านดอยคำ  ปกติ   1      
35  บ้านสันติสุข  ปกติ      
36  บ้านเด่นวิทยา  ปกติ      
37  บ้านวังหลวง  ปกติ      
38  บ้านแม่อมลอง  ปกติ   1      
39  บ้านแม่โขง  ปกติ    
40  บ้านแม่ลอง  ปกติ      
41  บ้านนาคอเรือ  ปกติ      
42  บ้านวังหม้อ  ปกติ   1      
43  บ้านวังกอง  ปกติ   1      
44  บ้านห้วยฝาง  ปกติ      
45  บ้านบ่อสลี  ปกติ   1      
46  บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน  เรียนร่วม   1      
47  บ้านตีนตก  ปกติ      
48  บ้านตาลใต้  ปกติ   1      
49  บ้านหนองผักบุ้ง  ปกติ      
50  บ้านผาจุก  ปกติ      
51  บ้านกองหิน  ปกติ      
52  บ้านหลังท่อ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
53  บ้านหนองบัวคำ  ปกติ      
รวม   16 37 45 7 2 0