รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตาก เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
กลาโหมราชเสนา  ปกติ      
บ้านน้ำดิบ       
บ้านขุนห้วยนกแล  ปกติ      
บ้านปูแป้  ปกติ      
บ้านทุ่งมะขามป้อม  ปกติ   1      
บ้านแม่กลองเก่า  ปกติ      
บ้านห้วยไม้แป้น  ปกติ      
บ้านจกปก  ปกติ   1      
ชุมชนบ้านแม่กุน้อย  ปกติ      
10  บ้านพะละ  ปกติ      
11  บ้านห้วยผาลาด  ยุบโรงเรียนแล้ว      
12  บ้านแม่ตาวใต้  ปกติ      
13  บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ  ปกติ   1      
14  บ้านต้นผึ้ง  ปกติ   1      
15  บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ  ปกติ   1    
16  บ้านขุนห้วยแม่ต้าน  ปกติ   1      
17  บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี  ปกติ      
18  บ้านห้วยโป่ง  ปกติ   1      
19  บ้านแม่กุหลวง  ปกติ      
20  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ   1      
21  บ้านทีกะเป่อ  ปกติ   1      
22  บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง  เรียนร่วม      
23  บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านแพะ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
รวม   9 14 18 5 1 0