รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านนางัว       
บ้านดงหนองบัว  ปกติ      
บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)  ปกติ      
บ้านอ้วน       
บ้านนาพระ  ปกติ      
บ้านตาลปากน้ำ  ปกติ      
บ้านโคกยาว       
บ้านม่วงชี  ปกติ      
บ้านดอนสะฝาง  ปกติ      
10  บ้านนาดีหัวภู  ปกติ      
11  บ้านนาเพียง       
12  บ้านนาผักปอด  ปกติ      
13  บ้านดงขวาง  ปกติ      
14  บ้านดอนพะธาย  ปกติ   1      
15  บ้านน้อยนาเหนือ  ปกติ      
16  บ้านท่าจำปา  ปกติ      
17  บ้านโคกพะธาย  ปกติ   1      
18  บ้านหนองบาท้าว  ปกติ      
19  บ้านยางงอย  ปกติ      
20  บ้านตาล  ปกติ      
21  บ้านนาหนองบก  ปกติ      
22  บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ      
23  บ้านนาโพธิ์  ปกติ      
24  บ้านพืชผล  ปกติ   1      
25  บ้านดอนบาก  ปกติ   1      
26  บ้านดอนดู่  ปกติ      
27  บ้านนาเพียง  เรียนร่วม   1      
28  บ้านดอนติ้ว  ปกติ      
29  บ้านท่าแต้ปุ่งแก  ปกติ      
30  บ้านแค  ปกติ      
31  บ้านโพนสว่าง  ปกติ      
32  บ้านโคกสว่าง  ปกติ   1      
33  บ้านโคกสายทอง  ปกติ      
34  บ้านอุ่มไผ่  ปกติ      
35  บ้านศรีเวินชัย  ปกติ      
36  บ้านปากทวย  ปกติ      
37  บ้านคําสว่าง  ปกติ      
38  บ้านเหล่า  ปกติ   1      
39  บ้านเทพนิมิตร  ปกติ   1      
40  บ้านดอนมะจ่าง  ปกติ      
41  บ้านอ้อวังหมากเห็บ  ปกติ      
42  บ้านหนองท่ม  ปกติ      
43  บ้านกุดน้ำใส  ปกติ      
44  บ้านขามเตี้ยน้อย  ปกติ      
45  บ้านหัวหาด  ปกติ      
46  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี  ปกติ      
47  บ้านเสียวสงคราม  ปกติ      
48  บ้านดอนแดงดอนดู่  ปกติ      
49  บ้านนากะทืมโนนสะอาด  ปกติ      
50  บ้านท่าพันโฮง  ปกติ   1      
51  บ้านเหล่าศรีโหนโห่  ปกติ      
52  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม  ปกติ      
53  บ้านนาเดื่อ  ปกติ      
54  บ้านโนนกุง  ปกติ      
55  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)  ปกติ   1      
56  บ้านโคกศรี  ปกติ      
57  บ้านเหล่าหนาด  ปกติ   1      
58  บ้านไชยศรี  ปกติ      
59  ประชาสนธิ์นุสรณ์  ปกติ      
60  บ้านนาโดโพธิ์ศรี  ปกติ      
61  บ้านนากระแต้  ปกติ      
62  บ้านท่าเรือ  ปกติ      
63  บ้านนานอ  ปกติ      
64  บ้านแพงโคก  เรียนร่วม      
65  บ้านนายาง  เรียนร่วม      
66  บ้านแพงสะพัง  ปกติ      
67  บ้านธาตุ  ปกติ      
68  บ้านเชียงยืน  ปกติ      
69  บ้านดอนแดง  ปกติ      
70  บ้านโพนขาว  ปกติ      
71  บ้านจอมศรี  ปกติ      
72  บ้านโพนทอง  ปกติ      
73  บ้านหนองบัว  ปกติ      
74  บ้านนาข่าคำพอก  ปกติ   1      
75  บ้านโพนงาม  ปกติ      
76  บ้านโพนแดง  ปกติ   1      
77  บ้านโพนตูมหนองแสง  ปกติ   1      
78  บ้านวังโพธิ์  ปกติ   1      
79  บ้านนาผักหมนาหมากแงว  ปกติ      
80  บ้านสามัคคี  ปกติ      
81  บ้านดง  ปกติ      
82  บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา  ปกติ      
83  บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ      
84  บ้านนาดอกไม้  เรียนร่วม      
85  บ้านเหล่าส้มป่อย  ปกติ   1      
86  บ้านดอนแดง  ปกติ   1      
รวม   17 69 86 0 0 0