รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านวังม่วง       
บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)  ปกติ      
บ้านคอหงษ์       
บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)  ปกติ      
บ้านหนองแจง  ปกติ    
บ้านพุดซา  ปกติ      
บ้านโกรกเดือนห้า  ปกติ      
บ้านส้มมิตรภาพที่93  ปกติ      
บ้านหนองนา  ปกติ      
10  บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)  ปกติ      
11  บ้านคอนน้อย  เรียนร่วม   1      
12  บ้านลำเชิงไกร  ปกติ      
13  บ้านขามชั่งโค  ปกติ   1      
14  บ้านหนองจำปา  ปกติ      
15  บ้านด่านเกวียน  ปกติ   1      
16  บ้านเมืองที  ปกติ      
17  "บ้านหนองไผ่ล้อม""พยัคฆเดชบำเพ็ญ"""  ปกติ      
18  ชุมชนบ้านเพชร  ปกติ   1      
19  บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)  ปกติ      
20  บ้านมาบมะค่า  ปกติ      
21  บ้านโนนมันเทศ  ปกติ      
22  บ้านโคกไผ่0ขนาย  ปกติ   1      
23  บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา  ปกติ      
24  บ้านหนองระเวียง  ปกติ      
25  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ  ปกติ   1      
26  บ้านพะเนา  ปกติ   1      
27  ไตรคามสามัคคี  ปกติ      
28  บ้านโนนมะกอก  ปกติ      
29  บ้านละลมโพธิ์  ปกติ      
30  บ้านกล้วยจอหอ  ปกติ      
31  บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย  ปกติ   1      
32  บ้านหญ้าคาเหนือ  ปกติ      
33  บ้านคนชุม  ปกติ      
34  บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)  ปกติ      
35  บ้านยองแยง  ปกติ      
36  บ้านด่านติง  ปกติ      
37  บ้านมะค่า  ปกติ      
38  บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์  ปกติ      
39  บ้านกระเพรา  เรียนร่วม   1      
40  บ้านบึงทับช้าง  ปกติ      
41  บ้านขามเฒ่า  ปกติ      
42  บ้านเปราะหอมพัฒนา  ปกติ   1      
43  บ้านไพ  ปกติ      
44  บ้านหนองพลอง  ปกติ      
45  บ้านหญ้าคาใต้  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
46  บ้านซาด  ปกติ      
47  บ้านยางน้อยหัวสิบ  ปกติ   1      
48  บ้านหมื่นไวย  ปกติ      
49  บ้านหนองอ้อ  เรียนร่วม      
50  บ้านดอนผวา  ปกติ      
51  บ้านกระโดน  ปกติ      
52  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ      
53  บ้านคล้าโนนคราม  ปกติ      
54  ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  ปกติ      
55  บ้านทุ่งกระโดน  ปกติ      
56  บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)  ปกติ      
57  บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)  ปกติ      
58  บ้านหนองโจด  ปกติ   1      
รวม   13 45 58 1 0 0