รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านเขาจันทน์หอม  ปกติ      
บ้านห้วยตะคร้อ  ปกติ      
บ้านกุดหัวช้าง       
บ้านหนองไม้ตาย  ปกติ      
แหลมทองวิทยานุสรณ์  ปกติ      
บ้านน้อยกุดคล้า  ปกติ      
บ้านโนนเสลา  ปกติ      
บ้านหนองขาม  ปกติ      
บ้านห้วยตะแคง     
10  บุญบันดาลวิทยานุสรณ์       
11  บ้านเขาแก้ว  ปกติ      
12  เที่ยงธรรมวิทยา  ปกติ      
13  โนนค่าวิทยา       
14  บ้านนาดีศรีสะอาด       
15  บ้านซับหวาย  ปกติ      
16  บ้านท่ามะนาว  ปกติ      
17  บ้านโป่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
18  บ้านใหม่สันติ  ปกติ      
19  บ้านกุดขมิ้น  ปกติ      
20  บ้านสายชนวน  ปกติ      
21  บ้านปางโก  ปกติ   1      
22  วัดกุดเวียน  ปกติ        
23  บ้านนาตะโครก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
24  ห้วยทรายวิทยาคม  ปกติ   1      
25  บ้านโคกสว่าง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
26  บ้านหนองพยอม  ปกติ   1      
27  บ้านมะเกลือเก่า  ปกติ      
28  บ้านไร่โคกสูง  ปกติ      
29  บ้านหนองอีเหลอ  ปกติ      
30  บ้านโป่งวัวแดง  ปกติ   1      
31  บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)บ  ปกติ      
32  บ้านบุใหญ่  ปกติ   1      
33  บ้านหนองคุ้มวิทยา  ปกติ      
34  บ้านหนองตอ  ปกติ   1      
35  บ้านซับน้ำเย็น[  ปกติ   1      
36  บ้านซับชุมพล  ปกติ      
37  บ้านหนองโอง  ปกติ      
38  จตุรคามสามัคคี  ปกติ      
39  บ้านโนนรัง  ปกติ      
40  บ้านหนองตะไก้  ปกติ   1      
41  บ้านหนองบอน  ปกติ      
42  สันติวิทยา  ปกติ      
43  บ้านวังกะทะ  ปกติ      
44  บ้านบุ่งเตย  ปกติ   1      
45  วัดบันไดม้า  ปกติ      
46  บ้านวังสีสด  ปกติ   1      
47  กิริวัฒนศักดิ์  ปกติ   1      
48  สันติพัฒนา  ปกติ      
49  บ้านคลองเสือ  ปกติ      
50  ประชารัฐวิทยา  ปกติ      
51  บ้านหนองเลา  ปกติ      
52  นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2  ปกติ      
53  ถนนมิตรภาพ  ปกติ   1      
54  บ้านหนองกก  ปกติ      
55  เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1  ปกติ      
56  เสมาวิทยา  ปกติ   1      
57  บ้านหนองไม้ตาย  ปกติ      
58  บ้านวังกระสวย  ปกติ      
59  บ้านห้วยลุง  ปกติ      
60  คลองแจ้งวิทยา  ปกติ      
61  บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่  ปกติ      
62  บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)  ปกติ      
63  บ้านส้มกบงาม  ปกติ      
64  บ้านโป่งตาลอง  ปกติ      
65  บ้านบ่อทอง  ปกติ      
66  บ้านโศกน้อย  ปกติ      
67  บ้านคลองมะค่าหิน  ปกติ      
68  บ้านป่าไผ่  ปกติ      
69  บ้านโนนประดู่  ปกติ      
70  บ้านวังราง  ปกติ      
71  บ้านหนองจอก  ปกติ      
72  สระน้ำใสวิทยา  ปกติ      
73  บ้านคลองเดื่อ  ปกติ      
74  วัดขนงพระเหนือ  ปกติ      
75  นิคมชลประทานสงเคราะห์  ปกติ      
76  บ้านหนองสลักได  ปกติ      
77  บ้านห้วยตะแคงใต้  ปกติ   1      
78  บ้านลำทองหลาง  ปกติ      
79  ผ่านศึกสงเคราะห์  ปกติ   1      
80  บ้านโคกหินเหล็กไฟ[  ปกติ   1      
81  บ้านห้วยไผ่  ปกติ      
82  บ้านโสกแจ้ง  ปกติ      
83  บ้านกุดน้อย  ปกติ      
84  บ้านซับศรีจันทร์  ปกติ      
85  รามวิทยาประชานุสรณ์  ปกติ      
86  นาหว้าไตรประชาคม  ปกติ      
87  บ้านคลองตะแบก  ปกติ      
88  บ้านหนองบัว  ปกติ      
89  บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)  ปกติ      
90  บ้านซับใต้  ปกติ      
91  บ้านป่ากล้วย  ปกติ      
92  บ้านกุดโง้ง  ปกติ      
รวม   17 75 90 1 0 0