รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านซับยาง  ปกติ      
บ้านหนองกราดน้อย  ปกติ      
บ้านปราสาท  ปกติ      
บ้านบุตะโก  ปกติ      
บ้านตลุกชั่งโค       
บ้านหนองกก       
บ้านห้วยโนนพฤกษ์       
บ้านบัลลังก์สะอาด  ปกติ      
บ้านงิ้ว       
10  บ้านโกรกกระหาด       
11  บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)  ปกติ      
12  บ้านโคกกระบือ       
13  บ้านมะค่าดอนทะยิง  ปกติ      
14  บุ่งสะอาดวัฒนา  ปกติ      
15  บ้านหนองกลางดอน  ปกติ      
16  เทพคงคา       
17  บ้านหนองแจง  ปกติ      
18  บ้านครึมม่วง       
19  บ้านคลองขามป้อม  ปกติ      
20  บ้านเกาะลอย       
21  บ้านหนองขุยคูเมือง       
22  บ้านใหม่ศรีสุข  ปกติ      
23  บ้านหญ้าคาโนนแจง  ปกติ      
24  บ้านหินหล่อง  ปกติ      
25  บ้านดอนขวาง  ปกติ      
26  บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)  ปกติ      
27  บ้านมะเกลือโกรกกระสัง  ปกติ      
28  บ้านดอนสระจันทร์  ปกติ      
29  บ้านบุระไหว  ปกติ      
30  บ้านโคกแขวน  ปกติ      
31  บ้านดอนมุกมัน  ปกติ      
32  บ้านหนองกระเทียมใต้  ปกติ      
33  วัดกุดน้ำใส  ปกติ      
34  บ้านห้วย  ปกติ      
35  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)  ปกติ   1      
36  บ้านตะเคียนงาม  ปกติ      
37  บ้านหนองไผ่  ปกติ   1      
38  บ้านโค้งตะคร้อ  ปกติ   1      
39  บ้านโกรกช้างน้อย  ปกติ   1      
40  บ้านหนุก  ปกติ      
41  บ้านหนองตะครอง  ปกติ   1      
42  บ้านหนองโพธิ์  ปกติ      
43  บ้านเมืองเก่า  ปกติ      
44  บ้านใหม่เจริญผล  ปกติ   1      
45  บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)  ปกติ      
46  ศรีชลสินธุ์  ปกติ      
47  บ้านทุ่งสว่าง  ปกติ      
48  บ้านหนองแหน  ปกติ      
49  บ้านโนนงิ้ว  ปกติ      
50  บ้านท่าขี้เหล็ก  ปกติ      
51  บ้านเมืองนาท  ปกติ      
52  บ้านหนองโบสถ์  เรียนร่วม   1      
53  บ้านป่ารังงาม  ปกติ      
54  ไชยณรงค์วิทยา  ปกติ   1      
55  บ้านทรงธรรม  ปกติ      
56  บ้านหินลาด  ปกติ      
57  บ้านกุดไผ่  ปกติ      
58  บ้านโป่งกระสัง  ปกติ   1      
59  บ้านสระตอง  ปกติ      
60  บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)  ปกติ      
61  บ้านมาบกราด  ปกติ      
62  บ้านดอน  ปกติ   1      
63  บ้านเสมา  ปกติ      
64  บ้านหนองหอย  ปกติ      
65  บ้านกุดจิกหนองแห้ว  ปกติ   1      
66  บ้านกะพี้  ปกติ   1      
67  บ้านฝายโบสถ์  ปกติ      
68  บ้านหนองบง  ปกติ   1      
69  บ้านหนองสะแก  ปกติ      
70  บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี  ปกติ      
71  บ้านโนนหวาย  ปกติ      
72  บ้านโนนพุทรา  ปกติ   1      
73  บ้านขามทะเลสอ  ปกติ   1      
74  บ้านทำนบเทวดา  ปกติ      
75  บ้านมะเริง  ปกติ   1      
76  บ้านสำโรง  ปกติ      
77  บ้านสระแจง  ปกติ   1      
78  ศิริบ้านไร่  ปกติ   1      
79  บ้านสำนักพิมาน  ปกติ      
80  บ้านหนองกระเทียมเหนือ  ปกติ      
81  บ้านหนองสาร  ปกติ   1      
82  บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)  ปกติ   1      
83  บ้านโพธิ์ตาสี  ปกติ      
84  บ้านจะบู  ปกติ      
85  บ้านโนนระเวียง  ปกติ      
86  บ้านเมืองตะโก  ปกติ      
87  บ้านสระขี้ตุ่น  ปกติ      
88  บ้านทองหลาง  ปกติ   1      
89  บ้านโตนดพูนผลวิทยา  ปกติ   1      
90  บ้านหนองประดู่  ปกติ      
91  บ้านโคกแฝก  ปกติ   1      
92  บ้านหนองบัวหลวง  ปกติ      
93  บ้านหนองแดง  ปกติ   1      
94  บ้านละเลิงพิมาน  ปกติ   1      
95  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)  ปกติ      
96  บ้านถนนหัก  ปกติ      
97  บ้านวังสนวน  ปกติ      
98  วัดสระจรเข้  ปกติ      
99  บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต  ปกติ      
100  บ้านกำปัง  ปกติ      
101  บ้านหนองกก  ปกติ      
102  บ้านโนนมะเกลือ  ปกติ      
103  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)  ปกติ      
104  บ้านหนองกกตลุกผักไร  ปกติ   1      
105  บ้านป่าเพกา  ปกติ      
106  บ้านเก่า0บ้านน้อย  ปกติ   1      
107  วัดบ้านกลาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
108  ชายพะเนาหนองโพธิ์  ปกติ      
109  บ้านโนนสะเดา  เรียนร่วม      
110  บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์  ปกติ      
111  บึงพัฒนาประชาร่วมจิต  ปกติ      
112  บ้านโคกหนองไผ่  ปกติ      
113  บ้านประดู่งาม  ปกติ      
114  วัดกุดพิมาน  ปกติ      
115  บ้านหินเพิง  ปกติ      
116  บ้านสระตะเฆ่  ปกติ      
117  บ้านใหม่ชัยพฤกษ์  ปกติ      
118  บ้านหนองหัน  ปกติ      
119  บ้านหนองสะแก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
120  บ้านหนองพลวง  ปกติ      
121  บ้านกุดโดก  เรียนร่วม      
122  บ้านหิงห้อย  ปกติ   1      
123  วัดหนองราง  เรียนร่วม      
124  บ้านโนน  ปกติ      
125  บ้านหนองโพธิ์นามาบ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
126  บ้านหนองกราด  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
127  บ้านหนองปรือ  ปกติ      
รวม   30 97 126 0 0 0