รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดบ้านหนองเดิ่น  ปกติ      
ดอนใหญ่พัฒนา       
บ้านฝาผนัง  ปกติ      
บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์)  เรียนร่วม      
คมเพชรวิทยาคาร  ปกติ      
บ้านดอนหวาย       
บ้านหนองโสน       
สองห้องแวงน้อยวิทยา       
บ้านลุงประดู่       
10  บ้านหนองตะคลอง  ปกติ      
11  หนองปรือแก้ว       
12  บ้านโคกหินช้าง       
13  หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)       
14  บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์       
15  โนนขุยสามัคคี  ปกติ      
16  บ้านโกรกสำโรง       
17  บ้านหนองบง  ปกติ      
18  วัดบ้านตะเภาหนุน  ปกติ      
19  วัดบ้านทุ่งรี  ปกติ      
20  บ้านฝาง       
21  บ้านโสกดู่       
22  บ้านดอนลำดวน  ปกติ      
23  บ้านโนนสมบูรณ์       
24  บ้านหนองแวง  ปกติ      
25  บ้านหนองม่วง       
26  บ้านละเลิงหิน       
27  บ้านสะแกงาม  ปกติ      
28  นิคมสร้างตนเองพิมาย 6       
29  บ้านศาลา  ปกติ      
30  คูเตยราษฎร์สามัคคี       
31  บ้านท่าแดง  ปกติ      
32  บ้านหนองแวงสามัคคี       
33  บ้านโนนเพชรพิทยาคม       
34  บ้านประทาย  ปกติ      
35  บ้านหนองบัวคำ  ปกติ      
36  หนองม่วงหนองแวง  ปกติ      
37  บ้านจาบ  ปกติ      
38  บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์  ปกติ   1      
39  บ้านสว่างนาดี  ปกติ      
40  บ้านขามใต้  ปกติ      
41  หนองบัวลอย  ปกติ      
42  ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี  ปกติ      
43  หนองกุงวันชาติ  ปกติ   1      
44  บ้านเมืองไผ่  ปกติ      
45  อัมพวันวิทยา  ปกติ      
46  บ้านดอนสามัคคี  ปกติ      
47  บ้านถนน  ปกติ      
48  "บ้านขามขุนร่ม""ประชาสามัคคี"""  ปกติ      
49  บ้านหนองพลวงน้อย  ปกติ      
50  บ้านโนนปีบ  ปกติ   1      
51  สัมพันธมิตรวิทยา  ปกติ      
52  บ้านโนนภิบาลโคกกลาง  ปกติ   1      
53  หนองกรดวิทยา  ปกติ      
54  บ้านซาด  ปกติ   1      
55  วัดบ้านหินตั้ง  ปกติ   1      
56  แกสำโรงวิทยา  ปกติ   1      
57  บ้านม่วงขามประชารักษ์  ปกติ   1      
58  บ้านหนองหญ้าขาว  ปกติ   1      
59  นิคมสร้างตนเองพิมาย 1  ยุบโรงเรียนแล้ว      
60  วัดบ้านหนองกก  ปกติ      
61  บ้านคึมหญ้านาง  ปกติ      
62  บ้านป่าตะแบง  ปกติ   1      
63  บ้านทุ่งมนวิทยาคาร  ปกติ      
64  บ้านวังม่วง  ปกติ      
65  ปราสาทหินนางรำ  ปกติ        
66  วัดบ้านหนองสะแบง  ปกติ      
67  วัดบ้านสี่เหลี่ยม  ปกติ      
68  บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
69  บ้านคล้า  ปกติ      
70  บ้านโนนม่วง  ปกติ   1      
71  บ้านทับควาย  ปกติ   1      
72  บ้านชีวาน  ปกติ      
73  บ้านกระเบื้อง  ปกติ      
74  ประโดกสามัคคี  ปกติ   1      
75  นิคมสร้างตนเองพิมาย 5  ปกติ   1      
76  บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก  ปกติ      
77  วัดบ้านขี้เหล็ก  ปกติ   1      
78  บ้านหนองแวง  ปกติ   1      
79  วัดบ้านหนองขาม  ปกติ   1      
80  วัดบ้านโคกเพ็ด  ปกติ   1      
81  บ้านมาบป่าแดง  ปกติ      
82  บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา  ปกติ      
83  บ้านฉกาจช่องโค  ปกติ   1      
84  บ้านหนองแสง  ปกติ      
85  บ้านตลาดประดู่  ปกติ      
86  โนนเพ็ดวิทยา  ปกติ      
87  บ้านหันเตย  ปกติ   1      
88  บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ      
89  บ้านหนองโดนรกฟ้า  ปกติ      
90  บ้านตะคร้อ  ปกติ      
91  บ้านโนนตะแบก  ปกติ   1      
92  บ้านดอนวัว  ปกติ      
93  บ้านโนนตาเถร  ปกติ   1      
94  บ้านนาดี  ปกติ      
95  บ้านโนนตำหนัก  ปกติ      
96  วัดบ้านหนองคู  ปกติ      
97  วัดบ้านถนนโพธิ์  ปกติ   1      
98  บ้านหนองห่าง  ปกติ      
99  บ้านโนนพุทรา  ปกติ      
100  บ้านโคกเพชร  ปกติ   1      
101  วัดบ้านนางิ้ว  ปกติ   1      
102  วัดบ้านโคกสีโนนรัง  ปกติ      
103  บ้านหนองไผ่พิทยาคม  ปกติ        
104  ไตรราษฎร์สามัคคี  ปกติ      
105  บ้านหนองยาง  ปกติ      
106  หนองอ้อวิทยาคม  ปกติ      
107  บ้านหนองดู่  ปกติ      
108  จตุคามพิทยาคม  ปกติ      
109  บ้านโนนไม้งาม  ปกติ   1      
รวม   26 83 107 0 0 0