รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดห้วยพระ  ปกติ      
บ้านปากน้ำปากพญา  ปกติ      
บ้านบางเตย  ปกติ      
วัดใหม่ทอน       
วัดพระเพรง  ปกติ      
วัดบ้านตาล  ปกติ      
วัดราษฏร์เจริญวราราม  ปกติ      
วัดนารีประดิษฐ์  ปกติ      
วัดท่านคร  ปกติ      
10  วัดหัวนอน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
11  วัดสวนพล  ปกติ   1      
12  วัดราษฎร์เจริญ  ปกติ      
13  บ้านทวดเหนือ  ปกติ      
14  บ้านห้วยระย้า  ปกติ      
15  บ้านหนองหนอน  ปกติ      
16  บ้านบางไทร  ปกติ   1      
17  บ้านบางนกวัก  ปกติ        
18  วัดจันทร์  ปกติ      
19  วัดไทรงาม  ปกติ   1      
20  วัดเจดีย์  ปกติ   1      
21  วัดสระแก้ว  ปกติ      
22  บ้านปลายคลอง  ปกติ   1      
23  วัดมะม่วงทอง  ปกติ   1      
24  วัดท่าม่วง  ปกติ      
25  บ้านคดศอก  ปกติ      
26  ราชประชานุเคราะห์ 4  ปกติ      
27  วัดโคกกะถิน  ปกติ      
28  วัดคันนาราม  ปกติ      
29  วัดวนาราม  ปกติ      
30  วัดโพธิ์ทอง  ปกติ      
31  วัดสมอ  ปกติ   1      
32  วัดหญ้า  ปกติ   1      
33  วัดปะ  เรียนร่วม   1      
34  วัดโดน  ปกติ      
35  วัดสอ  ปกติ   1      
36  วัดจังหูน  ปกติ   1      
37  วัดหนองแตน  ปกติ      
38  วัดพระมงกุฎ  ปกติ      
39  บ้านร่อน  ปกติ   1      
40  วัดน้ำรอบ  ปกติ      
41  บ้านอ่าวตะเคียน  ปกติ      
42  วัดวิสุทธิยาราม  ปกติ      
43  วัดท่างาม  ปกติ      
44  บ้านทุ่งสร้าน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
45  วัดมะม่วงสองต้น  ปกติ      
46  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ยุบโรงเรียนแล้ว      
47  บ้านชะเอียน  ปกติ   1      
48  วัดทุ่งเฟื้อ  ปกติ      
49  ชุมชนลานสกา  ปกติ      
50  ราษฎร์บำรุง  ปกติ   1      
51  วัดนางพระยา  ปกติ   1      
52  วัดป่าหวาย  ปกติ   1      
53  วัดดอนยาง  ปกติ   1      
54  ราชประชานุเคราะห์ 5  ปกติ      
55  วัดหนองบัว  ปกติ   1      
56  บ้านย่านซื่อ  ปกติ      
57  วัดเทพธิดาราม  ปกติ      
58  วัดบางหว้า  ปกติ      
59  วัดน้ำสรง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
60  บ้านปากช่อง  ปกติ   1      
61  วัดสว่างอารมณ์  ปกติ      
62  บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง    1        
63  บ้านเนิน  ปกติ   1      
64  วัดศาลาไพ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
65  วัดป่าไหม้  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
66  วัดโพธาราม  เรียนร่วม   1        
67  วัดมุจลินทราวาส  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
68  วัดตรีเอการาม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
69  วัดมัชฌิมภูมิ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
70  ชุมชนบ้านบางจาก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
71  วัดท่าสะท้อน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
72  วัดวังไทร  เรียนร่วม   1        
73  บ้านหนองไม้แก่น  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
74  วัดป่ายาง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
75  บ้านปากน้ำปากพูน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
76  วัดพังสิงห์  ปกติ      
รวม   34 42 62 0 0 0