รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านพุเตย  ปกติ   1      
บ้านทุ่งก้างย่าง       
บ้านทุ่งเรือโกลน       
บ้านช่องแคบ  ปกติ      
บ้านพุม่วง0พุพง  ปกติ      
บ้านหนองขอน  ปกติ      
บ้านเขาพัง  ปกติ      
บ้านท่าตาเสือ  ปกติ   1      
บ้านนามกุย  ปกติ      
10  บ้านแก่งประลอม  ปกติ   1      
11  บ้านท่ามะเดื่อ    1        
12  บ้านถ้ำดาวดึงส์  ปกติ      
13  วัดปากกิเลน  ปกติ      
14  บ้านห้วยเขย่ง  ปกติ      
15  บ้านลุ่มผึ้ง  ปกติ   1      
16  บ้านหนองปรือ  ปกติ      
17  บ้านยางโทน  ปกติ      
18  บ้านหินดาด  ปกติ   1      
19  บ้านดงโคร่ง  ปกติ      
20  วัดใหม่ดงสัก  ปกติ      
21  สามัคคีธรรมานุสรณ์  ปกติ      
22  บ้านวังกระแจะ  ปกติ      
23  หลุงกัง  ปกติ   1      
24  บ้านพุปลู  เรียนร่วม      
รวม   7 17 23 0 0 0