รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดศรัทธาราม  ปกติ      
บ้านหนองละมาน     
บ้านดงคู้       
บ้านหนองเจ็ดหาบ  ปกติ      
วัดธรรมรักขิตาราม       
วัดสังขสุทธาวาส       
วัดบ้านวัง       
วัดจันทร์ทอง       
วัดตาสังใต้       
10  วัดประสาทวิถี       
11  วัดเทพสถาพร       
12  วัดบ้านแดน       
13  วัดเขาห้วยลุง  ปกติ      
14  วัดคลองธรรม       
15  บ้านโคกกว้าง  ปกติ      
16  วัดท่าแรต  ปกติ      
17  วัดอ่างทอง       
18  บ้านหนองบอนใต้  ปกติ      
19  บ้านทุ่งตัน  ปกติ      
20  ชุมชนวัดเนินม่วง       
21  บ้านหนองแฟบ       
22  บ้านไทรทองสามัคคีทองสามัคคี       
23  บ้านหนองน้ำแดง       
24  วัดแหลมทองธรรมจักร       
25  วัดเกาะเปา       
26  บ้านวังสำราญ       
27  บ้านหนองชำนาญ       
28  ชุมชนบ้านดอนโม่       
29  วัดสวนขวัญ       
30  บ้านดอนกระดูกเนื้อ       
31  วัดเขาสมุก       
32  บ้านหนองนมวัว       
33  บ้านวังยิ้มแย้ม       
34  วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม       
35  วัดดงหนองหลวง  ปกติ      
36  สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง       
37  บ้านหนองไม้       
38  บ้านลานตะแบก       
39  บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง       
40  บ้านเปราะ       
41  บ้านตะเคียนงาม       
42  บ้านคลองสำราญ       
43  บ้านคลองม่วง       
44  วัดศรีกัลยานุสรณ์       
45  บ้านคลองโพธิ์พัฒนา  ปกติ      
46  บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา       
47  บ้านหนองจิกรี  ปกติ      
48  วัดโพธิ์ขวัญ  ปกติ      
49  จันทราราษฎร์  ปกติ      
50  วัดคลองสาลี  ปกติ   1      
51  บ้านหนองมะขาม  ปกติ   1      
52  วัดคลองจินดา  ปกติ      
53  บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)  ปกติ      
54  บ้านทุ่งรวงทอง  ปกติ   1      
55  วัดวิมลประชาราษฎร์  ปกติ      
56  วัดเจริญผล  ปกติ      
57  บ้านทุ่งท่าเสา  ปกติ   1      
58  วัดด่านช้าง  ปกติ   1      
59  วัดหนองไร่  ปกติ   1      
60  ไตรราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ   1      
61  บ้านวังทับเกวียน  เรียนร่วม      
62  บ้านนกคลาน  เรียนร่วม      
63  บ้านมาบแก    1        
64  บ้านสะเดาซ้าย  ปกติ      
65  สวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
66  บ้านเทพมงคลทอง  ปกติ   1      
67  บ้านหนองเสือ  ปกติ      
68  บ้านยุบใหญ่  ปกติ   1      
69  บ้านยอดห้วยแก้ว  ปกติ      
70  บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม  ปกติ   1      
71  บ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร  ปกติ   1      
72  บ้านท่าตะโก  ปกติ   1      
73  บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย  ปกติ   1      
74  วัดหนองกระทุ่ม  ปกติ      
75  วัดบ้านวังดินดาด  ปกติ   1      
76  หัดไทยวิทยาอุทิศ  ปกติ   1      
77  วัดใหม่สามัคคี  ปกติ      
78  ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)  ปกติ   1      
79  บ้านหนองคล้า  ปกติ   1      
80  วัดท่างิ้ว  ปกติ      
81  เตยสนุ่นสามัคคี  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
รวม   20 61 78 2 0 0