รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดเวฬุวัน  ปกติ      
วัดห้วยธารทหาร  ปกติ      
บ้านโพนทอง     
คลองแปดประชาสรรค์       
วัดทุ่งทะเลทราย       
บ้านพุนกยูง  ปกติ      
บ้านล้ำเจริญ  ปกติ      
บ้านไตรคีรี       
บ้านหนองปล้องโพช       
10  วัดสายลำโพงกลาง  ปกติ      
11  บ้านหนองบัวตากลาน  ปกติ      
12  บ้านหนองขาม  ปกติ      
13  วัดเขาดุม  ปกติ      
14  บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)  ปกติ      
15  วัดถ้ำผาสุขใจ  ปกติ      
16  บ้านหนองพังพวย  ปกติ      
17  รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์  ปกติ      
18  บ้านวังคาง  ปกติ      
19  บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)  ปกติ      
20  บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ      
21  บ้านกกกว้าว  ปกติ      
22  บ้านเขาใหญ่  ปกติ      
23  บ้านสายน้ำทิพย์  ปกติ   1      
24  บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)  ปกติ      
25  บ้านหนองสีซอ  ปกติ    
26  วัดเขาเจดีย์  ปกติ   1      
27  บ้านโคกกระดี่  ปกติ   1      
28  บ้านหัวเขาตาคลี  ปกติ      
29  บ้านโคกมะขวิด  ปกติ   1      
30  บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน  ปกติ   1      
31  วัดหนองหม้อ  ปกติ      
32  บ้านหนองตาราม  ปกติ      
33  ม่วงน้อยประชาสามัคคี  ปกติ   1      
34  บ้านเขาปูน  ปกติ      
35  บ้านเทพสถาพร  ปกติ      
36  วัดป่าเรไร  ปกติ      
37  บ้านตะเฆ่ค่าย  ปกติ      
38  บ้านห้วยถั่วใต้  ปกติ      
39  บ้านสระแก้ว  ปกติ      
40  บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา  เรียนร่วม   1      
41  บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา  ปกติ      
42  น้ำสาดกลาง  ปกติ      
43  บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ      
44  บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)  ปกติ      
45  วัดวาปีรัตนาราม  ปกติ      
46  บ้านหนองไม้แดง  ปกติ      
47  บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์)  ปกติ      
48  วัดห้วยลำไย  ปกติ      
49  วัดบ่อนิมิต  ปกติ      
50  บ้านโคกสว่าง  ปกติ      
51  บ้านดงมัน  ปกติ      
52  บ้านราษฎร์เจริญ  ปกติ      
53  บ้านเขาขวาง  ปกติ      
54  บ้านหนองบัวทอง  ปกติ      
55  บ้านหนองกระโดน  ปกติ   1      
56  บ้านหนองแอก  ปกติ      
57  บ้านหนองเต็งรัง  ปกติ      
58  บ้านพุม่วง  เรียนร่วม   1      
59  บ้านท่าเรือ  ปกติ      
60  ชุมชนบ้านชุมพล  ปกติ      
61  วัดห้วยดุก  ปกติ      
62  บ้านหนองปืนแตก  เรียนร่วม      
63  บ้านดงมะกุ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
64  วัดดงพลับ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
65  วัดเขาวง  ปกติ   1      
66  วัดหนองเสือ  ปกติ   1      
67  บ้านห้วยตะโก  ปกติ   1      
68  บ้านคลองตักน้ำ  ปกติ   1      
69  บ้านราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ      
70  บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา  ปกติ      
71  วัดสายลำโพงใต้  ปกติ   1      
72  บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)  ปกติ      
73  บ้านตะกุดภิบาล  ปกติ      
74  บ้านเขาหินกลิ้ง  ปกติ      
75  วิฑูรย์ประชารักษ์  ปกติ      
76  บ้านเขาดิน(ประชานุกูล)  ปกติ   1      
77  บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
78  บ้านพุมะค่า  ปกติ      
79  บ้านปากง่าม  ปกติ      
80  วัดช่องแค  ปกติ   1      
81  วัดวังมหากร  ปกติ      
82  บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540)  เรียนร่วม   1        
83  วัดหนองหญ้ารังกา  ปกติ      
84  บ้านหนองเนิน  ปกติ      
85  บ้านหนองสองห้อง  ปกติ      
86  บ้านหนองกะเปา  ปกติ   1      
87  บ้านปากดง  ปกติ      
88  วัดหนองคูน้อย  ปกติ   1      
89  วัดลาดทิพยรส  ปกติ   1      
90  บ้านหนองสะเอ้ง  ปกติ   1      
91  บ้านห้วยหอม  ปกติ      
92  วัดช่องแกระ  ปกติ      
93  บ้านเขาค้างคาว  ปกติ      
94  บ้านหนองสะแกยาว  ปกติ      
95  วันครู(2504)  ปกติ      
96  วัดหนองตะโก  ปกติ      
97  ห้วยวารีใต้  ปกติ   1      
98  บ้านหนองจิก  ปกติ      
99  วัดหนองปลาไหล  ปกติ      
100  วัดประชาสรรค์  ปกติ   1      
101  บ้านหนองโบสถ์  ปกติ      
102  บ้านวังมะเดื่อ  ปกติ      
103  บ้านเขาช้างฟุบ  ปกติ      
104  บ้านวังแรง  ปกติ   1      
105  วัดท่าตะโก  ปกติ   1      
106  บ้านหนองไผ่  ปกติ   1      
107  วัดคร่อเรียงราย  ปกติ   1      
108  เกาะแก้วสามัคคี  ปกติ   1      
109  บ้านช่องคีรี  ปกติ   1      
110  บ้านหนองดู่  ปกติ      
111  บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
112  บ้านไร่ประชาสรรค์  ปกติ      
113  วัดหนองเบน  ปกติ   1      
114  บ้านตะคร้อลาด  ปกติ      
115  บ้านดงจันทำ  ปกติ   1      
116  บ้านเขาน้อย  ปกติ   1      
117  บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี  ปกติ      
118  บ้านโค้งสวอง  ปกติ      
119  บ้านสระเกตุโมรี  เรียนร่วม      
120  บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์  เรียนร่วม      
121  บ้านวังโพรง  ปกติ      
122  บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์  ปกติ      
123  วัดบ้านใหม่  ปกติ      
124  บ้านบ่อไทยสามัคคี  ปกติ   1      
125  บ้านตะเคียนทอง  ปกติ   1      
126  บ้านโคกสามัคคี  ปกติ   1      
127  บ้านจิกใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
128  บ้านหนองสุขสันต์  ปกติ      
129  โค้งบ้านใหม่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
130  บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)  ปกติ      
131  น้ำสาดเหนือ  ปกติ      
132  ประชาอุปถัมภ์  ปกติ   1      
133  บ้านรังงาม  ปกติ      
134  บ้านไทรงาม  ปกติ      
135  บ้านทุ่งทอง  ปกติ      
136  ชุมชนบ้านเขาใบไม้  ปกติ   1      
137  บ้านห้วยน้ำลาด  ปกติ   1      
138  บ้านใหม่วารีเย็น  ปกติ      
139  บ้านหนองตะโก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
140  วัดวังแรต  ปกติ   1      
141  บ้านวังทองประชานุกูล  ปกติ      
142  วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)  ปกติ   1      
143  บ้านอุดมธัญญา  ปกติ      
รวม   47 96 137 2 0 0