รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
เพลินพิศ  ปกติ      
บ้านสายะ       
วัดโบราณสถิตย์  เรียนร่วม      
บ้านบอเกาะ  ปกติ      
บ้านภูเขาทอง       
วัดประดิษฐ์บุปผา       
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง  ปกติ      
บ้านตอแล  ปกติ      
บ้านโคกงู  ปกติ      
10  ราชภักดี  ปกติ      
11  บ้านบาโงกือเต  ปกติ      
12  บ้านบือราแง  ปกติ      
13  วัดโคกมะเฟือง  ปกติ      
14  บ้านตอออ  ปกติ      
15  เทพประทานไทยยืนยง  ปกติ   1      
16  บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ  ปกติ      
17  วัดทรายขาว  ปกติ      
18  บ้านบาโงฮูมอ  ปกติ   1      
19  บ้านดอเหะ  ปกติ   1      
20  บ้านตอหลัง  ปกติ   1      
21  วัดเกาะสวาด  ปกติ      
22  บ้านแขยง  ปกติ   1      
23  บ้านจุฬาภรณ์ 12  ปกติ      
รวม   5 18 23 0 0 0