รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109  ปกติ      
บ้านเขาพระ  ปกติ      
บ้านไอปาเซ  ปกติ      
บ้านยะออ  ปกติ      
ราชประสงค์  ปกติ      
บ้านกูจิงลือปะ  ปกติ   1      
วัดร่อน  ปกติ      
บ้านลูโบ๊ะเยาะ  ปกติ      
ประชาบํารุง  ปกติ   1      
10  บ้านบละแต  ปกติ      
11  บ้านบาโงสะโต  ปกติ   1    
12  บ้านลูโบ๊ะดีแย  ปกติ      
13  บ้านบาโง  ปกติ      
14  บ้านปาเซ  ปกติ      
รวม   3 11 14 1 0 0