รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองกุ่ม  ปกติ      
บ้านหนองหมู  ปกติ      
บ้านหนองสาหร่าย       
บ้านห้วยหวาย  ปกติ      
บ้านหนองตาก้าย  ปกติ      
บ้านหนองเข้  ปกติ      
บ้านหนองไก่ต่อ  ปกติ      
บ้านสระเตยพัฒนา  ปกติ      
บ้านหนองใหญ่  ปกติ      
10  บ้านหนองม่วง  ปกติ      
11  บ้านพรหมณี  ปกติ      
12  บ้านบะลังกา  ปกติ      
13  บ้านน้ำลาด  ปกติ      
14  บ้านพุรวก  เรียนร่วม      
15  บ้านช่องกลิ้งช่องกรด  ปกติ      
16  บ้านหนองไผ่ล้อม  ปกติ      
17  บ้านหนองงูเห่า  ปกติ      
18  บ้านหนองหวาย  ปกติ      
19  บ้านน้ำคลุ้ง  ปกติ      
20  บ้านหนองผือ  ปกติ      
21  หมู่บ้านป่าไม้  ปกติ      
22  ประชาพัฒนา  ปกติ      
23  บ้านชุมนุมพระ  ปกติ   1      
24  เสรี0สมใจ  ปกติ      
25  บ้านรางขาม  ปกติ   1      
26  บ้านหนองไก่เหลือง  ปกติ      
27  บ้านเขามุสิ  ปกติ   1      
28  บ้านทุ่งโป่ง  ปกติ   1      
29  วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)  ปกติ   1      
30  บ้านบึงหัวแหวน  ปกติ      
31  บ้านทุ่งกระบ่ำ  ปกติ      
32  บ้านพยอมงาม  ปกติ      
33  บ้านเขาแดง  ปกติ      
34  บ้านรางพยอม  ปกติ      
35  บ้านเขานางสางหัว  ปกติ      
36  บ้านท่าว้า  ปกติ      
37  บ้านหนองหวาย  ปกติ      
38  บ้านหนองใหญ่  ปกติ      
39  บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง  ปกติ      
40  บ้านไร่เจริญ  ปกติ   1      
41  บ้านหนองกะหนาก  ปกติ      
42  บ้านหนองแกใน  ปกติ      
รวม   6 36 42 0 0 0