รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บึงกาฬ

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านโคกสะอาด       
บ้านท่าคำรวม       
บ้านพรสวรรค์       
บ้านท่าอินทร์แปลง       
บ้านโนน  ปกติ      
บ้านหนองจิก       
บ้านหนองเดิ่นท่า  ปกติ      
บ้านสรรเสริญ       
บ้านไคสี  ปกติ      
10  บ้านแสนสำราญ       
11  บ้านห้วยคอม  เรียนร่วม      
12  บ้านนาเจริญวิทยา  ปกติ      
13  บ้านซำบอน  ปกติ   1      
14  บ้านคลองทิพย์  ปกติ   1      
15  บ้านไร่โนนสำราญ  ปกติ      
16  บ้านตาลเดี่ยว  ปกติ      
17  บ้านดอนแพง  ปกติ      
18  บ้านสร้างคำ  ปกติ      
19  บ้านหนองบัว  ปกติ      
20  บ้านศรีสว่างพัฒนา  ปกติ      
21  บ้านดอนแก้ว  ปกติ      
22  บ้านนาป่าน  ปกติ      
23  บ้านหนองแวง  ปกติ   1      
24  บ้านโคกบริการสันกำแพง  ปกติ      
25  บ้านหนองเข็ง  ปกติ      
26  บ้านคำไชยวาล  เรียนร่วม      
27  บ้านโสกบง  ปกติ   1      
28  บ้านโคกหนองลาด  ปกติ   1      
29  บ้านชุมภูพรโสกก่าม  ปกติ      
30  บ้านห้วยดอกไม้  ปกติ      
31  บ้านศรีนาวา  ปกติ      
32  แก่งอาฮง  ปกติ   1      
33  บ้านป่าไร่โนนม่วง  ปกติ      
34  บ้านโนนยาง  ปกติ      
35  บ้านท่ากกแดง  เรียนร่วม      
36  บ้านนาจาน  ปกติ   1      
37  บ้านท่าโพธิ์  ปกติ   1      
38  บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ      
39  บ้านหาดแฮ่  ปกติ   1      
40  บ้านท่าไคร้  ปกติ   1      
41  บ้านปรารถนาดี  ปกติ   1      
42  บ้านหนองนาแซง  ปกติ   1      
43  บ้านสุขสำราญ  ปกติ      
44  บ้านห้วยเรือ  เรียนร่วม      
45  บ้านหนองจิก  ปกติ   1      
46  บ้านโนนสา  ปกติ      
47  บ้านดงเสียด  ปกติ      
48  บ้านห้วยสามยอดเทวกุล  ปกติ      
49  บ้านโนนประเสริฐ  ปกติ      
50  บ้านคำแวง  ปกติ   1      
51  บ้านดงโทน  ปกติ      
52  บ้านเหล่าหมากผาง  เรียนร่วม   1      
53  บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ      
54  บ้านดงสว่าง  ปกติ      
55  ประวิตร (หนองบ่อ)  ปกติ      
56  หนองสิมโนนสวรรค์  ปกติ   1      
57  บ้านคำสมบูรณ์  ปกติ   1      
58  บ้านต้าย  ปกติ      
59  บ้านท่าดอกคำ  ปกติ      
60  หนองแสงประชาสรรค์  ปกติ      
61  บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู  ยุบโรงเรียนแล้ว      
62  บ้านหนองบัวแดง  เรียนร่วม   1      
63  บ้านดาลบังบด  ปกติ      
64  บ้านโนนจำปา  ปกติ      
65  บ้านโนนเหมือดแอ่  ปกติ   1      
66  "บ้านคำหมื่น""ต.ช.ด.อนุสรณ์"""  ปกติ      
67  บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  ปกติ   1      
68  บ้านทรัพย์วังทอง  เรียนร่วม   1      
69  บ้านโนนวังเยี่ยม  ปกติ      
70  สันติสุขเจริญราษฎร์  ปกติ      
71  บ้านเหล่าใหญ่  ปกติ      
72  ท่าไร่วิทยา  ปกติ      
73  บ้านโนนม่วง  ปกติ   1      
74  ธเนตรวิทยา  ปกติ      
75  บ้านสะง้อ  ปกติ      
76  บ้านห้วยเชือมใต้  ปกติ        
77  บ้านบ่อพนา  ปกติ   1      
78  บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม  ปกติ   1      
รวม   1 24 53 77 0 0 0