รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านตราดหนองพลวง       
วัดบ้านรุน       
ประชาสวัสดิ์วิทยา       
บ้านนากลาง       
บ้านมาบสมอ       
วัดสถานีหนองตาด       
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา       
บ้านหนองไฮ       
บ้านหนองตาดน้อย       
10  บ้านหนองบัว  ปกติ      
11  มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)  ปกติ    
12  บ้านดอนใหญ่  ปกติ      
13  บ้านหนองสองห้อง  ปกติ      
14  บ้านหนองปลิง  ปกติ      
15  วัดบ้านเสม็ด  ปกติ   1      
16  วัดบ้านหนองปลาไหล    1        
17  วัดโคกล่าม  ปกติ      
18  บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)  ปกติ   1      
19  บ้านหนองซอแซ  ปกติ      
20  บ้านโคกระกาน้อย  ปกติ   1      
21  บ้านโคกสว่าง  ปกติ      
22  บ้านหนองระนาม  ปกติ      
23  บ้านดงเย็น  ปกติ   1      
24  บ้านหนองผักโพด  ปกติ      
25  บ้านหนองตราด  ปกติ      
26  บ้านหนองตราดน้อย  ปกติ   1      
27  บ้านหนองเพชร  ปกติ   1      
28  วัดกะทิง  ปกติ      
29  บ้านโคกสะอาด  ปกติ      
30  บ้านหนองเพิก  ปกติ      
31  บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี  ปกติ      
32  บ้านพระครูน้อย  ปกติ      
33  บ้านบริหารชนบท  ปกติ      
34  บ้านปรุบุมะค่า  ปกติ      
35  บ้านหนองผักแว่น  ปกติ      
36  บ้านหนองมันปลา  เรียนร่วม   1      
37  วัดโนนสำราญ  ปกติ      
38  บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  ปกติ      
39  บ้านโคกเปราะ  ปกติ      
40  วัดโคกสะอาด  ปกติ      
41  วัดหนองสองห้อง  ปกติ      
42  บ้านแสลงพัน  ปกติ      
43  บ้านหนองโสน  ปกติ   1      
44  บ้านทะเมนชัย  ปกติ   1      
45  บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  ปกติ      
46  บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)  ปกติ      
47  บ้านบุตาวงษ์  ปกติ   1      
48  บ้านสระเกษ  ปกติ      
49  บ้านหนองขวาง  ปกติ      
50  บ้านสารภี  ปกติ      
51  บ้านพลวง  ปกติ      
52  บ้านกระเดื่อง  ปกติ      
53  บ้านกลันทาวิทยา  ปกติ      
54  บ้านห้วยมะไฟ  ปกติ      
55  บ้านหนองไผ่ใหญ่  ปกติ   1      
56  วัดหัวสะพาน  ปกติ      
57  บ้านหนองแต้พัฒนา  ปกติ      
58  บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่  ปกติ   1      
59  บ้านมะค่า  ปกติ      
60  วัดบ้านเย้ยสะแก  ปกติ      
61  วัดขี้ตุ่น  ปกติ   1      
62  บ้านเมืองแฝก  ปกติ   1      
63  บ้านหนองกุง  ปกติ      
64  เรืองทองสามัคคี  ปกติ      
65  โสภณวรวัฒน์วิทยา  ปกติ   1      
66  ประกาศธรรมคุณวิทยา  ปกติ      
67  คงชัยสิทธิ์วิทยา  ปกติ      
68  บ้านม่วงวิทยาคาร  ปกติ      
69  วัดบ้านโคกซาด  ปกติ      
70  บ้านสระสี่เหลี่ยม  ปกติ      
71  บ้านง้าง  ปกติ      
72  บ้านม่วงโนนสูง  ปกติ      
73  วัดหนองครก  ปกติ   1      
74  บ้านสระคูณ  ปกติ      
75  บ้านร่มไทร  ปกติ      
76  บ้านหนองเมืองต่ำ  ปกติ      
77  บ้านพะไล  ปกติ      
78  บ้านโคกสูง  ปกติ   1      
79  บ้านสนวน  ปกติ   1      
80  ชุมชนบ้านหนองบัวโคก  ปกติ      
81  บ้านบุหนองเทา  ปกติ      
82  บ้านหนองไทร  ปกติ      
83  บ้านแท่นพระ  ปกติ      
84  บ้านโคกหัวช้าง  ปกติ   1      
85  วัดบ้านตะขบ  ปกติ      
86  บ้านกวางงอย  ปกติ      
87  บ้านหนองยาง  ปกติ   1      
88  บ้านท้องเรือ  ปกติ   1      
89  สรีพรรณสันติภาพนาฝาย  ปกติ   1      
90  โนนสวรรค์วิทยา  ปกติ      
91  บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์  ปกติ        
92  บ้านโนนศิลา  ปกติ      
93  วัดบ้านถลุงเหล็ก  ปกติ   1      
94  วัดบ้านบุโพธิ์  ปกติ   1      
95  บ้านโคกเก่า  ปกติ      
96  วัดหนองเก้าข่า  ปกติ   1      
97  บ้านโคกใหม่หนองสรวง  ปกติ      
98  บ้านฝ้าย  ปกติ   1      
รวม   27 71 95 2 0 0