รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านไผ่ลวก  ปกติ      
บ้านชำแระ       
บ้านจาน  ปกติ      
บ้านกุดใหญ่       
บ้านประดู่  ปกติ      
บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ  ปกติ      
บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)  ปกติ   1      
บ้านนิคมสายโท 8       
บ้านยาง  ปกติ      
10  บ้านโนนสว่าง  ปกติ   1      
11  บ้านเก็ม  ปกติ   1      
12  บ้านโคกเห็ด  ปกติ   1      
13  บ้านละหานทรายเก่า  ปกติ      
14  บ้านประดู่  ปกติ      
15  บ้านถนนน้อย  ปกติ      
16  บ้านหินกอง  ปกติ   1      
17  บ้านกระสังสามัคคี  ปกติ   1      
18  บ้านหัวตะแบก  เรียนร่วม   1      
19  บ้านโคลด  ปกติ      
20  วัดบ้านจอม  ปกติ      
21  บ้านตะลุมพุก  ปกติ      
22  บ้านหนองรักษ์  ปกติ      
23  บ้านไทรโยง  ปกติ      
24  บ้านขามตาเบ้า  ปกติ      
25  บ้านบึงเจริญ  ปกติ      
26  บ้านบัว  ปกติ      
27  บ้านโคกตะเคียนสามัคคี  ปกติ      
28  บ้านโคกเบง  ปกติ   1      
29  บ้านกระสัง  ปกติ      
30  บ้านหนองนา  ปกติ   1      
31  บ้านหนองแวง  ปกติ      
32  บ้านโชคกราด  ปกติ   1      
33  บ้านนาราใหญ่  ปกติ      
34  บ้านตรุง  ปกติ      
35  บ้านโนนเสน่ห์  ปกติ      
36  บ้านโคกโพธิ์  ปกติ      
37  บ้านปราสาททอง  ปกติ   1      
38  บ้านสายตรี 16  ปกติ      
39  บ้านตะเคียน  ปกติ      
40  บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  ปกติ      
41  บ้านไพรวัลย์น้อย  ปกติ   1      
42  บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)  ปกติ   1      
43  บ้านบ่อดิน  ปกติ      
44  บ้านเขว้า  ปกติ      
45  บ้านระกาเสม็ด  ปกติ      
46  บ้านโคกยาง  ปกติ   1      
47  บ้านละลูน  ปกติ      
48  บ้านโนนศิลา  ปกติ      
49  บ้านหนองเอียน  ปกติ      
50  บ้านหนองตะโก  ปกติ   1      
51  บ้านถนน  ปกติ   1      
52  วัดบ้านโคกเจริญ  ปกติ   1      
53  นิคมพัฒนาสายตรี 2  ปกติ   1      
54  บ้านละหอกกระสัง  ปกติ      
55  วัดธรรมถาวร  ปกติ   1      
56  บ้านโพธิ์ไทร  ปกติ      
57  บ้านสารภี  ปกติ      
58  "บ้านนารา""กัลยาประชาสรรค์"""  ปกติ      
59  บ้านหนองคูณพิณทอง  ปกติ   1      
60  บ้านตาเป้า  ปกติ      
61  บ้านสายโท 4 ใต้  ปกติ      
62  กองทัพบกอุปถัมภ์  ปกติ      
63  บ้านเขว้าศึกษา  ปกติ      
64  บ้านหนองม่วงพัฒนา  ปกติ      
65  บ้านตะแบก  ปกติ      
66  วัดชุมพลมณีรัตน์  ปกติ      
67  บ้านจบก  ปกติ      
68  บ้านหนองตระเสก  ปกติ      
69  บ้านโคกขมิ้นพัฒนา  ปกติ   1      
70  บ้านดวน  ปกติ      
71  บ้านเกียรติเจริญ  ปกติ   1      
72  บ้านอโณทัย  ปกติ      
73  บ้านเขาดินเหนือ  ปกติ   1      
74  บ้านโคกสำโรง  ปกติ   1      
75  บ้านแพงพวย  ปกติ      
76  บ้านหนองเหล็ก  ปกติ      
77  บ้านหนองกระต่าย  ปกติ      
78  บ้านปราสาท  ปกติ      
79  บ้านโคกกี่  ปกติ      
80  บ้านสายตรี 9  ปกติ      
81  "บ้านเกต ""สุตาประชาอุปถัมภ์"""  ปกติ      
82  นิคมสร้างตนเอง 7  ปกติ      
83  บ้านโคกมะขาม  ปกติ      
84  บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
85  บ้านร่มเย็นวิทยา  ปกติ      
86  บ้านขามสามัคคี  ปกติ      
87  บ้านจะเนียงสามัคคี  ปกติ      
88  นิคมสร้างตนเอง 4  ปกติ   1      
89  บ้านโคกระเหย  ปกติ   1      
รวม   26 63 89 0 0 0