รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองตาด  ปกติ      
บ้านหนองกระทุ่ม       
บ้านหนองไทร       
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)       
บ้านดอนตูม  ปกติ      
วัดธรรมประสิทธิ์       
วัดวงษ์วารี  ปกติ      
บ้านหนองหัวควาย  ปกติ      
บ้านหนองปลาแดก  ปกติ      
10  บ้านตาโหงก  ปกติ      
11  บ้านพงแขม       
12  วัดชายอรัญ       
13  บ้านกอกดอนพยอม       
14  วัดพลสุวรรณ  ปกติ      
15  บ้านโจด       
16  บ้านงิ้ว       
17  บ้านหนองบัวเจ้าป่า       
18  บ้านหนองแคน       
19  บ้านซาดศึกษา  ปกติ   1      
20  วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)  ปกติ   1      
21  บ้านหนองหว้า  ปกติ   1      
22  บ้านหนองเรือ  ปกติ      
23  บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)  ปกติ      
24  วัดสุวรรณาราม  ปกติ      
25  บ้านสระกอไทร  ปกติ      
26  บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)  ปกติ   1      
27  บ้านกระทุ่มจานสามัคคี  ปกติ      
28  บ้านหนองรัก  ปกติ      
29  บ้านหนองดุม  ปกติ      
30  บ้านโนนธาตุ  ปกติ      
31  จุฬางกูรวิทยา  ปกติ      
32  อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
33  วัดเทพประดิษฐ์  ปกติ   1      
34  วัดโพธิ์ชัย  ปกติ   1      
35  บ้านแพ  ปกติ      
36  บ้านสำโรงพิมาน  ปกติ      
37  บ้านท่าเรือ  ปกติ      
38  วัดพนมวัน  ปกติ   1      
39  บ้านปรือเกียน  ปกติ   1      
40  บ้านโคกก่อง  ปกติ      
41  บ้านป่าหนาม  ปกติ      
42  บ้านยางนกคู่  ปกติ      
43  บ้านดงเค็ง  ปกติ      
44  วัดเทพรังสรรค์  ปกติ      
45  บ้านสวายสอ  ปกติ      
46  วัดสระทอง  ปกติ      
47  บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ      
48  บ้านจะหลวย  ปกติ   1      
49  บ้านโศกนาคท่าม่วง  ปกติ      
50  วัดธาตุ  ปกติ   1      
51  วัดบ้านโนนมาลัย  ปกติ      
52  วัดวรดิษฐ์  ปกติ      
53  บ้านหนองสรวง  ปกติ      
54  บ้านปะคำดง  ปกติ      
55  วัดทรงสุวรรณ  ปกติ      
56  วัดศรีสุนทร  ปกติ   1      
57  บ้านหนองดุม  ปกติ      
58  บ้านหนองยาง0หนองจาน  ปกติ      
59  บ้านโคกสุพรรณ  ปกติ      
60  บ้านโคกเมือง  ปกติ      
61  วัดบุปผาราม  ปกติ      
62  บ้านสระปะคำถาวร  ปกติ      
63  บ้านสระบัว  ปกติ      
64  บ้านโคกใหญ่  ปกติ      
65  บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)  ปกติ      
66  บ้านหญ้าคา  ปกติ   1      
67  บ้านละกอ  ปกติ      
68  บ้านกอกโคกวิทยา  ปกติ      
69  บ้านโนนเพกา  ปกติ      
70  บ้านหนองนางดำ  ปกติ      
71  บ้านโนนกลาง  ปกติ      
72  บ้านโคกสว่าง  ปกติ   1      
73  บ้านโสกแต้  ปกติ      
74  วัดไพรงาม  ปกติ      
75  บ้านคูบอน  ปกติ   1      
76  บ้านยางน้ำใส  ปกติ      
77  วัดหลักศิลา  ปกติ      
78  บ้านสระขี้ตุ่น  ปกติ      
79  บ้านตาหล่ำ  ปกติ      
80  ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์  ปกติ      
81  บ้านโนนไฮ  ปกติ   1      
82  บ้านกุดน้ำขุ่น  เรียนร่วม   1      
83  บ้านโนนเจริญ  ปกติ      
84  บ้านนาลาว  ปกติ      
85  บ้านโนนยานาง  ปกติ   1      
86  วัดบ้านสำราญราษฎร์  ปกติ      
87  สามัคคีเทพอำนวย  ปกติ   1      
88  วัดชัยสมพร  ปกติ      
89  บ้านหนองขุนพรม  ปกติ   1      
รวม   20 69 89 0 0 0