รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
ชุมชนวัดบางกะดี       
วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)  ปกติ      
วัดจันทาราม  ปกติ      
สว่างราษฏร์บํารุง  ปกติ      
บางโพธิ์ใหม่  ปกติ      
วัดปทุมทอง  ปกติ   1      
วัดบ้านพร้าวใน  ปกติ      
วัดบางเตยใน  ปกติ   1      
วัดบัวขวัญ  ปกติ      
10  เจริญวิทยา  ปกติ      
11  วัดลํามหาเมฆ  ปกติ      
12  วัดมงคลพุการาม  ปกติ      
13  บางโพธิ์เหนือ  ปกติ   1      
14  วัดเนกขัมมาราม  ปกติ   1      
15  คลองพระอุดม  ปกติ   1      
16  ปากคลองสอง  ปกติ      
17  วัดโคก  ปกติ      
18  วัดเชิงท่า  ปกติ      
19  วัดถั่วทอง  ปกติ      
20  ลิ้นจี่อุทิศ  ปกติ      
21  คลองลากค้อน  ปกติ   1      
22  วัดผลาหาร  ปกติ      
23  วัดสองพี่น้อง  ปกติ      
24  วัดเมตารางค์  ปกติ      
25  สังฆรักษ์บํารุง  ปกติ      
26  สี่แยกบางเตย  ปกติ      
27  วัดโพธิ์เลื่อน  ปกติ      
28  วัดบางนา  ปกติ      
29  บ้านบึง  ปกติ      
30  คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)  ปกติ   1      
31  บ้านคลองขวางบน  ปกติ      
รวม   7 24 31 0 0 0