รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์  ปกติ      
หิรัญพงษ์อนุสรณ์       
ร่วมใจประสิทธิ์  ปกติ      
วัดนิเทศน์  ปกติ      
แสนชื่นปานนุกูล  ปกติ      
วัดแสงมณี  ปกติ      
แสนจําหน่ายวิทยา  ปกติ   1      
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)  ปกติ   1      
วัดลานนา  ปกติ      
10  วัดธรรมราษฏร์เจริญผล  ปกติ   1      
11  นิกรราษฎร์บูรณะ  ปกติ   1      
12  วัดอดิศร  ปกติ   1      
13  วัดนพรัตนาราม  ปกติ      
14  วัดโสภณาราม  ปกติ   1      
15  ศาลาลอย  ปกติ   1      
รวม   7 8 15 0 0 0