รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านกูวิง       
บ้านปะกาลิมาปุโระ  ปกติ      
บ้านบางปลาหมอ       
บ้านคลองต่ำ       
บ้านปะกาจินอ  ปกติ      
บ้านปะกาลือสง       
วัดมหิงษาราม  ปกติ      
บ้านกาแลบือซา  ปกติ      
บ้านจะรัง  ปกติ      
10  บ้านตือระ  ปกติ      
11  บ้านดอนนา  ปกติ      
12  บ้านแคนา  ปกติ      
13  บ้านปะแดลางา  ปกติ      
14  บ้านท่ากำชำ  ปกติ      
15  บ้านหัวคลอง  ปกติ      
16  บ้านเคียน  ปกติ      
17  บ้านไผ่มัน  ปกติ      
18  บ้านท่าน้ำตะวันตก  ปกติ   1      
19  บ้านยือริง  ปกติ   1      
20  บ้านกลาง  ปกติ      
21  บ้านบาโงกาเซาะ  ปกติ      
22  บ้านท่ายามู  ปกติ   1      
23  บ้านโคกหมัก  ปกติ      
24  บ้านตลาดนัดต้นสะท้อน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
25  บ้านลางา  ปกติ   1      
26  วัดศรีสุดาจันทร์  ปกติ      
27  บ้านตลาดนัดคลองขุด  ปกติ   1      
28  บ้านรามง  ปกติ   1      
29  บ้านสายหมอ  ปกติ      
30  บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)  ปกติ      
31  บ้านตาลีอายร์  ปกติ      
32  บ้านเกาะหม้อแกง  ปกติ   1      
33  บ้านท่าชะเมา  ปกติ      
34  บ้านบางหมู  ปกติ   1      
35  บ้านควนคูหา  ปกติ   1      
36  บ้านมะรวด  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
37  บ้านคลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
38  วัดควน  ปกติ      
39  พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี  ปกติ      
40  บ้านจือโระ  ปกติ   1      
41  บ้านทุ่ง  ปกติ      
รวม   12 29 39 0 0 0