รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านควนประ  ปกติ      
บ้านล้อแตก  ปกติ      
บ้านบาเงง  ปกติ      
บ้านแขนท้าว       
บ้านคลองช้าง       
บ้านด่าน       
บ้านต้นโตนด       
วัดป่าสวย  ปกติ      
บ้านคลองทราย  ปกติ      
10  บ้านควนโนรี  ปกติ      
11  วัดบุพนิมิต       
12  บ้านเกาะตา  ปกติ      
13  บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)  ปกติ      
14  สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้  ปกติ   1      
15  บ้านยางแดง  ปกติ      
16  บ้านบาโง  ปกติ      
17  วัดทรายขาว  ปกติ   1      
18  วัดภมรคติวัน  ปกติ   1      
19  บ้านบูเกะกุง  ปกติ      
20  บ้านราวอ  ปกติ      
21  บ้านบินยา  ปกติ   1      
22  วัดโคกหญ้าคา  ปกติ      
23  วัดบันลือคชาวาส  ปกติ   1      
24  บ้านโคกเหรียง  ปกติ      
25  บ้านโคกต้นสะตอ  ปกติ   1      
26  บ้านควนหยี  ปกติ      
27  บ้านสมาหอ  ปกติ   1      
28  บ้านชะเมา  ปกติ   1      
29  บ้านเจาะบาแน  ปกติ      
30  วัดอรัญวาสิการาม  ปกติ      
31  บ้านดูวา  ปกติ      
32  บ้านป่าไร่  ปกติ      
33  บ้านปลักปรือ  ปกติ   1      
34  วัดธนาภิมุข  ปกติ   1      
35  วัดนิคมสถิต  ปกติ      
36  บ้านตุปะ  ปกติ      
37  บ้านดอนเค็ด  ปกติ      
38  บ้านบราโอ (สาขากูนิง)  ปกติ   1      
39  บ้านบาโงฆาดิง  ปกติ      
40  บ้านนาค้อเหนือ  ปกติ   1      
41  บ้านคูระ  ปกติ   1      
42  บ้านตันหยง  ปกติ      
43  บ้านนาค้อกลาง  ปกติ      
44  บ้านอีบุ๊  ปกติ      
45  บ้านท่าคลอง  ปกติ   1      
46  บ้านควนแตน  ปกติ      
47  บ้านป่าบอน  ปกติ      
48  วัดสุนทรวารี  ปกติ      
49  บ้านอาโห  ปกติ      
รวม   14 35 49 0 0 0