รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านชะเมาสามต้น  ปกติ      
วัดโบกขรณี  ปกติ      
ชุมชนบ้านทุ่งคล้า  ปกติ      
บ้านทุ่งเค็จ  ปกติ      
บ้านบาโงยือแบ็ง  ปกติ   1      
บ้านท่าช้าง  ปกติ   1      
บ้านตะโละดารามัน  ปกติ      
บ้านบีติง  ปกติ      
บ้านละหาร  ปกติ   1      
10  บ้านทุ่งกินนร  ปกติ      
11  บ้านบือแต  ปกติ      
12  บ้านละอาร์  ปกติ   1      
13  ชุมชนบ้านแป้น  ปกติ   1      
14  วัดโชติรส  ปกติ      
15  บ้านวังไชย  ปกติ      
16  บ้านแซะโมะ  ปกติ      
17  บ้านพอเหมาะ  ปกติ   1      
18  บ้านบาเลาะ  ปกติ      
19  บ้านมะกอ  ปกติ      
20  บ้านกาหงษ์  ปกติ      
รวม   6 14 20 0 0 0