รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
วัดนาท่อม  ปกติ      
บ้านนาโหนด  ปกติ      
วัดบ่วงช้าง  ปกติ      
วัดกลาง  ปกติ      
วัดใสประดู่  ปกติ      
บ้านหัสคุณ  ปกติ      
บ้านเนินทราย  ปกติ      
วัดสุวรรณวิหารน้อย  ปกติ   1      
วัดลำใน  ปกติ      
10  วัดปากประ  ปกติ   1      
11  บ้านอ่างทอง  ปกติ      
12  บ้านโหละหนุน  ปกติ   1      
13  วัดเขาอ้อ  ปกติ      
14  วัดพังดาน  ปกติ   1      
15  บ้านใสอ้อย  ปกติ   1      
16  ชุณหะวัณ  ปกติ   1      
17  วัดควนอินทร์นิมิตร  ปกติ      
18  บ้านห้วยกรวด  ปกติ      
19  บ้านชายคลอง  ปกติ      
20  วัดประจิมทิศาราม  ปกติ      
21  วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)  ปกติ   1      
22  วัดเกาะยาง  ปกติ   1      
23  วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)  ปกติ      
24  วัดควนปันตาราม  ปกติ   1      
25  บ้านหัวป่าเขียว  ปกติ      
26  วัดเขาป้าเจ้  ปกติ      
27  บ้านเหรียงงาม  ปกติ      
28  บ้านปากสระ  ปกติ      
29  วัดโคกแย้ม  ปกติ      
30  วัดประดู่ทอง  ปกติ      
31  บ้านควนกุฎ  ปกติ   1      
32  บ้านแหลมยาง  ปกติ      
33  บ้านธรรมเถียร  ปกติ   1      
34  บ้านนาวง  ปกติ      
35  บ้านเตาปูน  ปกติ   1      
36  วัดปากสระ  ปกติ   1      
37  อนุบาลเมืองพัทลุง  ปกติ      
38  บ้านถ้ำลา  ปกติ      
39  วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)  ปกติ      
40  วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)  ปกติ   1      
41  บ้านโคกวา  ปกติ      
42  บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)  ปกติ      
43  วัดป่าตอ  ปกติ      
44  ทุ่งยางเปล  ปกติ   1      
45  วัดทุ่งขึงหนัง  ปกติ   1      
46  วัดประดู่เรียง  ปกติ      
47  บ้านท่าช้าง  ปกติ      
48  บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)  ปกติ   1      
49  บ้านต้นไทร  ปกติ      
50  บ้านขันหมู่  ปกติ      
51  บ้านศาลาน้ำ  ปกติ      
52  บ้านเขาพนม  โอนไปสังกัดอื่น   1        
53  บ้านห้วยศรีเกษร  โอนไปสังกัดอื่น   1        
54  วัดเขาโพรกเพลง  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
55  บ้านระหว่างควน  ปกติ   1      
56  บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)  ปกติ      
57  บ้านไสเลียบ  ปกติ      
58  บ้านไสถั่ว  ปกติ   1      
59  วัดควนถบ  ปกติ   1      
60  วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)  ปกติ      
61  วัดท่าสำเภาเหนือ  ปกติ   1      
62  วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)  ปกติ      
63  อนุบาลศรีนครินทร์  ปกติ   1      
64  บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)  ปกติ      
65  บ้านไทรทอง  ปกติ      
66  ชุมชนบ้านควนปริง  ปกติ      
รวม   25 41 62 1 0 0