รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านหนองน้ำสร้าง       
บ้านป่าคาย  ปกติ      
ศิริราษฎร์พัฒนา       
บ้านลาดคื้อ       
บ้านนาตอน       
บ้านน้ำภาคน้อย       
วัดสมอสุวรรณาราม  ปกติ      
วัดธรรมาราม       
เขาไร่ศรีราชา  ปกติ      
10  บ้านบ่อโพธิ์  ปกติ      
11  วัดคันโช้ง       
12  บ้านห้วยทรายทอง       
13  ทับยายเชียงวิทยา       
14  บ้านห้วยน้ำปลา       
15  บ้านปากรอง  ปกติ      
16  บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)  ปกติ      
17  บ้านป่ารวก       
18  บ้านท่ากระดุน  ปกติ      
19  บ้านบึงวิทยา  ปกติ      
20  บ้านนาฟองแดง  ปกติ      
21  บ้านนาเมือง  ปกติ      
22  บ้านนาขุมคัน  ปกติ      
23  บ้านห้วยหมากหล่ำ  ปกติ      
24  วัดท่าช้าง  ปกติ   1      
25  บ้านนาทุ่งใหญ่  ปกติ      
26  บ้านน้ำกุ่ม  ปกติ      
27  บ้านนาแฝก  ปกติ      
28  บ้านแก่งเจ็ดแคว  ปกติ   1      
29  บ้านคลองทำเนียบ  ปกติ      
30  บ้านหนองไผ่  ปกติ      
31  บ้านยางโกลน  ปกติ      
32  บ้านน้ำคลาด  เรียนร่วม   1      
33  บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)  ปกติ    
34  บ้านเนินมะคึด  ปกติ   1      
35  วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)  ปกติ      
36  บ้านบึงธรรมโรง  ปกติ   1      
37  บ้านห้วยกอกพัฒนา  ปกติ   1      
38  วัดหนองหม้อแกง  ปกติ      
39  สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง  ปกติ      
40  บ้านหนองปลิง  ปกติ      
41  บ้านน้ำเลา  ปกติ   1      
42  ชุมชนบ้านท่างาม  ปกติ      
43  บ้านหนองลาน  ปกติ   1      
44  บ้านแก่งบัวคำ  ปกติ   1      
45  ห้วยปลาไหล  ปกติ      
46  ราษฎร์บำรุง  ปกติ      
47  บ้านหนองขาหย่าง  ปกติ      
48  บ้านแก่งทุ่ง  ปกติ      
49  บ้านห้วยเหิน  ปกติ   1      
50  ราษฎร์สามัคคี  ปกติ   1      
51  บ้านนาเปอะ  ปกติ   1      
52  ประชาสามัคคี  ปกติ      
53  บ้านคลองช้าง  ปกติ      
54  วัดเมมสุวรรณาราม  ปกติ      
55  ประชาอุปถัมภ์  ปกติ      
56  วัดย่านยาวประชานุกูล  ปกติ      
57  บ้านคลองตกวิทยา  ปกติ      
58  บ้านนาคล้าย  ปกติ      
59  บ้านหนองห้าง  ปกติ   1      
60  บ้านห้วยเจียง  ปกติ      
61  บ้านขวดน้ำมัน  ปกติ      
62  วัดวงฆ้อง  ปกติ   1      
63  วัดท่าสี่ร้อย  ปกติ   1      
64  บ้านหนองกระบาก  ปกติ      
65  วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)  ปกติ      
66  บ้านท่าหนองปากพาน  ปกติ        
67  บ้านมะต้อง  ปกติ   1      
68  บ้านหาดใหญ่  ปกติ      
69  ศึกษากุลบุตร  ปกติ      
70  ศรีภิรมย์พิทยา  ปกติ   1        
71  บ้านน้ำลอม  ปกติ      
72  มะต้องประชาสรรค์  ปกติ      
73  บ้านบุ่งปลาฝา  ปกติ      
74  บ้านท่าหินลาด  ปกติ   1      
75  วัดเขาน้อย  ปกติ   1      
76  วัดเซิงหวาย  ปกติ   1      
77  บ้านหนองกระดาษ  ปกติ      
78  วัดสนามไชย  ปกติ   1      
79  วัดวังงิ้วงาม  ปกติ   1      
80  วัดหอกลอง  ปกติ      
81  บ้านนาหล่ม  ปกติ      
82  บ้านนาไก่เขี่ย  ปกติ      
83  วัดหัวเขาสมอคร้า  ปกติ   1      
84  บ้านบุ่งผลำ  ปกติ   1      
85  บ้านโป่งกะเฌอ  ปกติ   1      
86  บ้านหนองแห้ว  เรียนร่วม      
87  วัดมะตูม  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
88  วัดหาดใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
89  บ้านชาน  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
90  บ้านน้ำตาก  ปกติ      
91  บ้านกกม่วง  ปกติ      
92  บ้านบุ่งตารอด  ปกติ        
93  วัดวังไม้แก่น  ปกติ      
94  บ้านขอนสองสลึง  ปกติ      
รวม   28 66 88 1 0 0